Home

Mozes en de Schelfzee

Lied over de uittocht uit Egypte waarbij God voor Mozes de rode zee in tweeën spleet zodat Israël er door kon De HEER zei tegen Mozes: 'Zeg tegen de Israëlieten dat ze omkeren en hun kamp opslaan voor Pi-Hachirot, tussen Migdol en de zee; jullie moeten je kamp recht tegenover Baäl-Sefon opslaan, vlak bij de zee. De farao zal denken dat jullie de weg kwijt zijn geraakt en de woestijn niet meer uit kunnen komen. Dus ze gaan van Sukkot naar Etam

Hoe kwam Mozes door de rode zee - YouTub

Schelfzee - Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenscha

 1. Een 3D illustratie, met Mozes die zijn staf omhoog houdt en het pad dat God maakt door de Schelfzee. Over Mozes lezen we in Deuteronomium 34:10 - 'Er is in Israel geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die de HEERE kende van aangezicht tot aangezicht.' In de Joodse vertaling staat hier dat God met Mozes sprak van wang tot wang
 2. AMSTERDAM - Een computersimulatie van Amerikaanse wetenschappers toont aan dat een zee daadwerkelijk uiteen kan splijten, zoals volgens de Bijbel gebeurde toen Mozes de Rode Zee overstak met.
 3. Lied van Mozes. Nu kunnen we het lied van Mozes aan de Schelfzee ook beter begrijpen. Want toen het volk eenmaal de Golf van Akaba was doorgetrokken door het ingrijpen van God, hadden ze redenen om dankbaar te zijn omdat ze nu buiten de Egyptische invloedsfeer waren gekomen. Aantekening . De doortocht door de zee is een beeld van de doop. De kwade machten, gesymboliseerd door de farao en zijn legermacht, worden net als het leger van de farao verzwolgen door het water.
 4. Start > Studies > Begrijpend zingen > Psalm 90 - 91 - Psalmen van Mozes. Psalm 90 - 91 - Psalmen van Mozes. Ja, Mozes schreef psalmen, en wel 90 en 91. We vinden echter al eerder in de Bijbel liederen van zijn hand: in Exodus 15 een lied nadat de HERE Zijn volk had gered door de Schelfzee; in Deuteronomium 32 een lied aan het eind van zijn leven, en in 33 de zegen over de twaalf stammen van.
 5. En God deed het volk een omweg maken door de woestijn naar de Schelfzee; en gewapend trokken de kinderen Israëls op uit het land Egypte. En Mozes nam het gebeente van Jozef met zich mede; want deze had de kinderen Israëls bezworen, zeggende: God zal u gedenken, dan zult gij mijn gebeente met u mede opvoeren van hier
 6. Torastudie: doortocht Schelfzee II - Exodus 14:15 In Exodus 14:15 staat een belangrijk stukje waarin God wil dat Mozes niet lang tot Hem bidt, maar dat hij de kinderen Israëls oproept dat zij moeten optrekken. De enige manier om tegen de Farao te strijden is door op te trekken richting de Berg Sinaï
DitDatDaarom: Reis door de woestijn

Het lied van Mozes aan de Schelfzee. 1 Toen zong Mozes met de Israëlieten de Here dit lied en zij zeiden: Ik wil de Here zingen, want Hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter stortte Hij in de zee. 2 De Here is mijn kracht en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik Mara en Elim. 22 Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur. Drie dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. 2 14a De doortocht Schelfzee: de vijand erkend JHWH Exodus 14 Lees Exodus 14 met speciale aandacht voor vers 19-31 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zic

Maand 8 week 1: Doortocht door de Schelfzee. Lees eerst het Bijbelverhaal in Exodus 13:17-15:1 en 15:19-21 - Doortocht door de Schelfzee. Landkaart van de reis. Drie namen, Hij ziet dat Mozes het druk heeft en helpt hem door te zeggen dat Mozes de wil van de Here aan het volk moet vertellen. Als de Eén van de indrukwekkendste gebeurtenissen in het leven van Mozes was wel de doortocht door de Schelfzee, waarover we lezen in Exodus 14. De Heere deed daar een groot wonder. Hij, Die als de engel des Heeren - in het Oude Testament vaak een aanduiding voor de Heere Jezus - aanwezig was bij het volk in de wolkkolom en in de vuurkolom

Doortocht door de Rode Zee Bijbelverhaa

 1. Schriftlezing over Doortocht Rode Zee of Schelfzee - Exodus 14 Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen Israels, dat zij wederkeren, en zich legeren voor Pi-hachiroth, tussen Migdol en tussen de zee, voor Baal-zefon; daar tegenover zult gij u legeren aan de zee (de Rode Zee).Farao dan zal zeggen van de kinderen Israels: Zij zijn verward in het land; die woestijn heeft.
 2. Wonderen uit de Bijbel worden vaak afgedaan als fabel of gezien als metafoor. Maar uit onderzoek blijkt dat de scheiding van de Rode Zee, die Mozes en de Israëlieten in staat stelde te ontkomen uit Egypte, mogelijk echt heeft plaatsgevonden
 3. Maak kennis met een belangrijk verhaal uit het jodendom. Het verhaal van Mozes
 4. De confrontatie tussen Mozes en de farao (firaun) is de strijd tussen een moslimgezant en een hoogmoedige ongelovige die zijn volk doet dwalen en het op verkeerde wegen leidt (Koran 20, 79). De zending van Moesa wordt ondersteund door negen wondertekenen (Koran 27, 12;17, 101): zijn hand wordt wit, zijn staf verandert in een slang, om de tovenaars van de firaun te bedreigen

De doortocht door de Schelfzee. Om duidelijke Bijbelse redenen ben ik van opvatting dat dit de Golf van Akaba is, waarbij de Horeb/Sinaï dus in het huidige Arabië ligt, ongeveer halverwege de lengte van de Golf van Akaba. De bergketen Djebel-al-Lawz is een goede kandidaat. (Zie resp. de pagina's over de Schelfzee en de Horeb) Afbeelding en beschrijving van een werk van Rembrandt Harmensz. van Rijn: Mozes verbrijzelt de tafelen der wet. Olieverf op doek (167 x 135 cm) , gedateerd 1659 Is de Golf van Akaba de Schelfzee? Het moet rond 1960 geweest zijn, ik voer als 5e wtk op een flinke olietanker (18000 ton) dat we van Abadan, voor het eerst, naar 26 En de HEERE zeide tot Mozes: Strek uw hand uit over de zee, dat de wateren wederkeren over de Egyptenaars,. De Israëlieten zijn veilig door de Schelfzee gekomen en hun achtervolgers zijn vedronken. Mozes en Mirjam zingen een lied van bevrijding

Om de verering van God te vergemakkelijken en om hen het gevoel te geven dat Hij dicht bij hen was, liet Mozes ook een heiligdom ontwerpen: de tabernakel. Deze tempel was feitelijk niet meer dan een luxe tent met een omheining De Bijbel zegt het volgende daarover in Exodus 4:27-29: 27 En de Here zeide tot Aaron: Ga Mozes in de woestijn tegemoet. (NBG, de St. Vert. én de HSV hebben allen vertaald ga tegemoet. Maar de King James heeft het eigenlijk beter vertaald: Go into the wilderness to meet Moses In de grondteks De Farao verdrinkt in de Schelfzee. Exodus XIV 21-30 - Farao verdrinkt in 't roode meer. 1 De HERE sprak tot Mozes: 2 Zeg tot de Israëlieten, dat zij teruggaan en zich legeren voor Pi-Hachirot, tussen Migdol en de zee; recht tegenover Baäl-Sefon zult gij u legeren, aan de zee. 3 Dan zal Farao van de Israëlieten denken: zij zijn in het land verdwaald, de woestijn heeft hun de weg versperd Mara en Elim. Waaruit blijkt dat de Israëlieten onder de indruk waren van de verlossing die God hen schonk? Exodus 15:22, eerste deel 22 Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij vertrokken . Nadere informati Ze vertrouwen niet op Hem. Ze twijfelen aan Mozes en ze zijn bang. Voor hen zien ze de Schelfzee, ze kunnen geen kant op. Farao heeft hen in het nauw gedreven. Maar Mozes zegt dat ze op God moeten vertrouwen, ook als ze bang zijn zal de HEERE uitkomst geven. De Schelfzee De HEERE zegt tegen Mozes dat hij naar de oever van de Schelfzee moet gaan

Video: Mozes - Wikipedi

Verhalen met de Zandtovenaar: Het verhaal van Mozes kijk

Cosimo Rosselli: De tocht door de Schelfzee bijbel en kuns

Door de Schelfzee Exodus 14 - www.bijbelidee.nl - 50 ond. God water opzžj de Tekerz lijnen de stip- pellijnea. (Let op de piiltjes: van links naar rech\s!) Oe kindarsn duidatijk ma-ken. het door God de ovarkanf 37 Naar en door de Schelfzee Author: Ans Heij Created Date Maand 8 week 1: Doortocht door de Schelfzee. Lees eerst het Bijbelverhaal in Exodus 13:17-15:1 en 15:19-21 - Doortocht door de Schelfzee. Landkaart van de reis. Drie namen, Hij ziet dat Mozes het druk heeft en helpt hem door te zeggen dat Mozes de wil van de Here aan het volk moet vertellen. Als de Hurghada Urlaub Karte

DIRKs visie » Een pad door de ze

Mara en Elim. 22 Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur. Drie dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. 23 Num. 33:8 Toen kwamen zij bij Mara. Zij konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. 15:23 Mara betekent: bitter Genesis 1 en 2 de wereldgeschiedenis geprofeteerd in het scheppingsverhaal ; Genesis 2: 5-17 Adam en de bomen in de Hof van Eden ; Genesis 3 - de Zondeval ; Genesis 4,5 Kaïn en Abel ; Genesis 6 en 7 de Ark - Zondvloed ; Genesis 8 en 9 - De Zondvloed (2) Genesis 11 - de torenbouw van Babe 47 De tien plagen (2), Mozes bij de Farao - Ex. 9: 13-11: 10 48 De laatste nacht in Egypte: het Pascha - Ex. 12 49 Het vertrek uit Egypte - Ex. 13: 7-22 50 Naar en door de Schelfzee - Ex. 13: 17-14: 31; Gods volk in de woestijn 51 Israel bij Mara, Elim en in de woestijn Sin - Ex. 15: 22-16:36 55 Het gouden kalf - Ex. 3 9 En Mozes maakte een koperen slang, en stelde ze op een stang; en het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan, en hij bleef levend. Als u heel goed hebt gelezen (en dat is moeilijk hoor), dan zou u moeten constateren dat Mozes iets anders doet, dan de Here hem opdraagt Mozes bij de brandende braamstruik God gaat Zijn volk verlossen. Dat moet met 10 plagen. Pas dan laat de farao het volk gaan. Hij wil zelfs zo graag dat het volk weggaat, dat hij ook nog het goud uit de schatkamers meegeeft waar Mozes om vraagt. Ze gaan door de Schelfzee, in de woestijn. In de woestijn zorgt God voor Zijn volk

'Zee spleet mogelijk echt uiteen voor Mozes' NU - Het

Israël werd tot Mozes gedoopt (1) in de wolk en (2) in de zee. De gehanteerde volgorde in 1 korintiërs 10:2 is be-langrijk! De sjechina-wolk sprak van Gods tegenwoordig- de Schelfzee, waarbij het volk 'tot Mozes gedoopt werd' en. met. van . doop . en de . aspecten.. Toen liet Mozes de Israëlieten opbreken van de Schelfzee en zij gingen naar de woestijn Sur; drie dagreizen trokken zij door de woestijn zonder water te vinden

Schelfzee - Bijbelse plaatsen

Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heer. Zij zeiden: Ik zal zingen voor de Heer, De besten van zijn officieren zijn verdronken in de Schelfzee. De watervloeden hebben hen bedolven, zij zijn als een steen in de diepten gezonken. Uw rechterhand, en de Heer had het water van de zee over hen terug doen vloeien De doortocht. Het Bijbelboek Exodus verhaalt in het veertiende hoofdstuk hoe de Israëlieten, nadat de uittocht uit Egypte, bij de Schelfzee terechtkwamen.Toen de Egyptenaren hen daar achterhaalden, moest Mozes op last van God zijn staf opheffen en zijn hand over de zee uitstrekken, waarna door een sterke wind een pad in de Schelfzee vrijkwam Maak kennis met een belangrijk verhaal uit het jodendom. Het verhaal van Mozes

Mara en Elim: 22 Hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af, en zij trokken uit tot in de woestijn 32 Sur; en zij gingen drie dagen in de woestijn en vonden geen water. 32 De naam van een woestijn, tussen Egypte en Arabië. Zie Gen. 16:7 Hoe is het Mozes uiteindelijk gelukt om het volk tevreden te stellen? En kunnen de huidige politici en leiders, anno 2021, hier wijsheid uit putten? De eerste keer dat de Joden hun ongenoegen uitten was toen ze geen kant meer op konden. Aan een zijde was de Schelfzee en aan de andere kant het aanstormende Egyptische leger

Beeld van de doop Het klassieke doopformulier legt een relatie tussen het sacrament van de heilige doop en het feit dat Israël droogvoets door de Rode Zee, de Schelfzee, ging. Valt die samenhang terug te vinden in de Bijbel? Jazeker, zegt DS. ROOS ds. J. Roos, predikant van de gereformeerde gemeente in Nederland te Barneveld De Heer stuurt Mozes weg met de staf waarmee hij eens op de rivier sloeg. Waarmee hij de wateren van de Schelfzee in tweeën deed splijten, zodat ze als een muur omhoog stonden en het volk erdoor kon trekken en men droog aan de overkant kwam. Het was de staf di En dat is zoals Paulus het omschreven heeft: de berg Sinaï in Arabië (Galaten 4:25). En het is conform de beschrijving van de Joodse historicus Flavius Josephus, die in de 1e eeuw AD de berg Sinaï omschreef als de hoogste van Midjan. De Schelfzee. De zee, waar Israël op wonderbaarlijke wijze doorgetrokken is, heet in het NT de Rode Zee Hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af; en zij trokken uit tot in de woestijn Sur, en zij gingen drie dagen in de woestijn, en vonden geen water. יַם־סוּף H3220 H5488 Schelfzee, Rode Zee, lett. rietzee; Waarschijnlijk omdat langs de oevers van de Golf van Aden en de Golf van Akaba veel riet en biezen.

De Exodus-route. De Exodus-route - De uittocht uit Egypte De Exodus-route die in de Bijbel wordt beschreven is verwarrend en omstreden. Laten we eens kijken of we meer duidelijkheid kunnen krijgen over de weg die de Joden aflegden, waar zij de oversteek door de Rode Zee maakten en waar zij toen buiten Egypte terechtkwamen Bijbelonderwijs in het gezin. Van de werkgroep Geloofsopvoeding ontvingen wij onderstaande werkbladen voor de kinderen. Met deze werkbladen willen we graag het bijbelonderwijs in de gezinnen stimuleren en ondersteunen. De opzet is dat er regelmatig een nieuw werkblad bij komt. Bovenaan ieder blad staat vermeld over welk Bijbelgedeelte het gaat Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest. 14-okt-2015 - Deze pin is ontdekt door Berthe van Soest. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest. Explore. Art. Contemporary Art. Postmodern Art. Saved Mozes voor de schelfzee. god de schelfzee. Tech & weten­schap Mozes zag iets opensplijten, maar het was niet de zee. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link De website Gospelimages heeft tot doel een aantal belangrijke momenten uit de Bijbelse boodschap te presenteren, weergegeven in een serie schilderijen. De hoop daarbij is dat anderen deze boodschap gaan begrijpen en geloven

Psalm 90 - 91 - Psalmen van Mozes

De Egyptenaren verdrinken in de Schelfzee, Antonio Tempesta, 1613 etching, h 204mm × w 288mm More details. Download image Collections with this work IlluTanach. Doortocht door de Schelfzee, Cesare Fantetti, after Rafaël, 1675 etching, h 248mm × w 323mm More detail In Exodus 13 en 14 staat hoe Mozes door de Schelfzee trok en hoe de farao met zijn zeshonderd uitgelezen wagens alle volledig bemand in het water van de Schelfzee aan zijn eind komt. In Exodus 14:9-10 staat dat de farao en zijn legermacht de Israëlieten inhaalden aan de zee bij Pi-Hachiroth Mozes werd van oudsher beschouwd als de schrijver van dit boek en de andere vier boeken van de Pentateuch, die daarom samen in bijvoorbeeld het Duits de Vijf Boeken van Mozes werden genoemd, waarbij Exodus de titel '2 Mozes' kreeg. In orthodox-joodse en -christelijke kringen hangt men deze visie nog steeds aan, in vrijzinniger delen is men onder invloed van de zogeheten schriftkritie

Torastudie: doortocht Schelfzee I Exodus 13:17-19 Mens

En Kaleb, de zoon van Jefunne, de Keniziet, zei tegen hem: U weet zelf van het woord dat de HEERE tegen Mozes, de man Gods, over mij en over u gesproken heeft in Kades-Barnea. De term 'man Gods' komt met betrekking tot Mozes ook voor in Psalm 90:1, 1 Kronieken 23:14, 2 Kronieken 30:16 en in Ezra 3:2 Berg van Mozes. In het zuiden van de Sinaï verheft zich een bergketen tot meer dan 2000 meter hoogte. Hiertoe behoort ook de indrukwekkende piek Djebel Musa ('Berg van Mozes'). Deze berg wordt meestal aangewezen als de plaats waar aan Mozes en de Israëlieten de Wet van God werd bekendgemaakt God hoort de hulpkreten van Zijn volk en zendt Mozes de knecht die het Goddelijke verlossingswerk moet uitvoeren. God moest een aantal wonderen verrichten om de tirannie van de Farao te breken. Het resultaat was de vrijlating van het volk Israël en de, eveneens wonderbaarlijke, tocht door de drooggevallen Schelfzee De dood van Agag, door Gustave Doré De Amalekieten zijn volgens de Hebreeuwse Bijbel een volk dat woonde in het Midden-Oosten. Nieuw!!: Schelfzee en Amalekieten · Bekijk meer » Bijbelse poëzie. Dichter-koning David Onder Bijbelse poëzie verstaat men de dichtkunst die men in veel boeken van de Tenach, het Oude Testament aantreft. Nieuw!! Pitom en Raämses Raämses en Sukkot Pitom en Gosen 19. Mozes,een Hebreeuwse prins wil de Israëlieten helpen. Dat bevalt hem goed. Hij moet vluchten. Hij wordt gekozen als leider. 20. In de woestijn heeft hij een ontmoeting met God.. bij de berg Horeb. bij de berg Sinaï. bij de Schelfzee. 21. Mozes keert terug n aar Egypte

Torastudie: doortocht Schelfzee II - Mens en Samenleving

10. Achtste plaag. Sprinkhanen. 1 Daarna zeide de HEERE tot Mozes: Ga in tot Faraö; Ex. 4:21. 9:34. want Ik heb zijn hart verzwaard, ook het hart zijner knechten, opdat Ik deze Mijn tekenen in het midden van hen zette;. 2 En opdat gij voor de oren uwer kinderen en uwer kindskinderen moogt vertellen, wat Ik in Egypte uitgericht heb, en Mijn tekenen, die Ik onder hen gesteld heb; opdat. De musical Mozes, die in juni gespeeld werd in de gereformeerde kerk in Ter Aar, gaat op herhaling.De reprise is vrijdag 2 en zaterdag 3 november in de Sionskerk in Alphen. ALPHEN AAN DEN RIJN / TER AAR - De musicalgroep van de Ter Aarse gereformeerde kerk is uitgenodigd door de Sionskerk en Baptistengemeente Ichthus om de musical nog tweemaal op te voeren in Alphen a/d Rijn Bijbelse Geschiedenis deel 3 - Welkom bij de John Bunyan Stichtin

Bijbelvertellingen 17-32

Exodus 15 NBG51 Bijbel YouVersion - Bibl

Door de Schelfzee 1 TOEN sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 2 Spreek tot de kinderen Israëls, dat zij wederkeren en a zich legeren 1 voor Pi-Hachirôth, tussen 2 Migdol en tussen de zee; voor Baäl-Zefon, daartegenover zult gij u legeren aan de zee. 3 3 Farao dan zal zeggen van de kinderen Israëls: Zij zijn verward in het land; 4 die woestijn heeft hen besloten Egypte, de rivier de Nijl geslagen en later ook de Schelfzee gespleten (Ex. 4:1-17; 7:15-20; 14:14- 31). Met deze staf in de hand moest Mozes nu zijn handen opheffen naar de hemel (Ex. 17:9). Maar zijn handen werden zwaar, in tegenstelling tot de opgeheven handenvan onze Heer in de hemel. Nooit wordt Hij het bidden moe voor Zijn duurgekochte.

Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur. Drie dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij bij Mara. Zij konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara Lied voor Mirjam de zus van Mozes Afdrukken Details Geschreven door Jan van der Veen Categorie: met Zijn adem spleet Hij de Schelfzee. U mag deze gedichten alleen gebruiken indien u de auteursnaam en eventueel de website vermeldt De Schelfzee Dit document geeft een opsomming van Bijbelse informatie, aangevuld met informatie uit an-dere bronnen, om de Schelfzee, de plaats van doortocht, en de berg Sinaï te localiseren. Informatie God leidde het volk Israël niet naar het noorden, op de weg van het land der Filistij 1. BIJ DE SCHELFZEE En dan... dan verheft de wolkkolom zich en hij gaat langzaam naar de andere kant van het volk. Nu staat de wolkkolom tussen de Israëlieten en de Egyptenaren in. Zo kunnen de Egyptenaren het volk en Mozes niet meer zien. Dan strekt Mozes zijn staf uit over de Schelfzee en meteen begint er een sterke oostenwind te waaien De volgende schilderijen zijn 'De tocht door de Schelfzee' en 'De roeping van de eerst apostelen'. 5 (Rosselli en d'Antonio) Hier is de tocht door de Schelfzee van de Israëlieten en de verdrinking van de Egyptenaren te zien. Rechtsachter proberen Mozes en zijn broer Aaron de farao te overreden het volk te laten gaan

Exodus 15 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

Hierna deed Mozes de Israelieten voortreizen van de Schelfzee af; en zij trokken uit tot in de woestijn Sur, en zij gingen drie dagen in de woestijn, en vonden geen water. 15:23 Toen kwamen zij te Mara; doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter; daarom werd derzelver naam genoemd Mara Mara en Elim. 22 Hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af, en zij trokken uit tot in de woestijn 32 Sur; en zij gingen drie dagen in de woestijn en vonden geen water. 23 l Toen kwamen zij te 33 Mara; doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter; daarom werd deszelfs naam genoemd Mara

De kolom van vuur en wolken leidt hen de woestijn in. En zo slaan ze hun kamp op aan de Schelfzee of Rode Zee. Er is geen vuiltje aan de lucht. Niks mis met een poosje kamperen aan zee, zeg maar. Tot berichten het kamp binnendringen dat de Farao en zijn troepen hen op de hielen zitten De poster suggereert nog anders: Mozes is de nietige mens die het opneemt tegen de goddelijke golven van de Schelfzee. Zo kennen we hem. Zo staat het in de Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen. 22 Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur. Drie dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. 23 Toen kwamen zij bij Mara. Zij konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara Zoals je kunt zien op de kaart hierboven lag Midjan aan de overzijde van de tegenwoordige Golf van Akaba ( in de bijbel Schelfzee, Rietzee of Rode Zee genoemd).Het behoorde niet meer tot het gebied van de farao, maar tot het Arabisch schiereiland.Geen wonder dat Mozes dáár heen gevlucht was toen hij hoorde dat de farao hem wilde doden (Ex.2:15).Want in deze regio had de farao niets meer te. Israël gaat door de Schelfzee -Exodus 14:21-31 Het volk Israël gaat weg uit Egypte, onder leiding van Mozes. De farao zit achter ze aan maar het volk is heel de tijd net iets sneller. Ze komen aan bij de schelfzee. Het volk denk dat ze verloren zijn, en de Farao ze nu gaat pakken

Kinderkerk: paasspel Brood voor onderweg: fotoverslag 2007

Een pad door de zee - MessiaNieuw

Preek: Doortocht Rode Zee of Schelfzee (Exodus 14

Schelfzee (van het woord schelf dat bies, riet betekent) is in sommige Bijbelvertalingen de naam voor Rode Zee.Het woord is de vertaling van het Hebreeuwse woord Yam suf (Hebreeuws: יַם-סוּף ), dat dan ook met rietzee wordt vertaald. De benaming Rode Zee was al in gebruik bij de Grieken en Romeinen en haar oorsprong is onzeker. In de Griekse vertaling van het Oude Testament, de. Zijn vlucht naar de woestijn, de tien plagen die Egypte teisteren, en, tijdens de uittocht, de doortocht van de Schelfzee, waar God het water splijt. In de woestijn spelen voor het opstandig geworden volk het Gouden Kalf en de Tien Geboden een grote rol. Daarna neemt het volk afscheid van Mozes op de berg Sinaï. De uitvoeringe Door de Schelfzee, De Farao kwam hen achterna. Hij heeft er spijt van dat hij zijn slavenvolk heeft laten gaan. De Israëlieten konden zich niet verdedigen, ze zouden immers nooit tegen de sterke wagens en wapens van de Farao op kunnen. Vluchten konden ze ook niet, voor hun lag de Schelfzee. Mozes riep God of Hij hun wilde helpen en God hielp Hiertoe heeft hij een bijzondere opleiding en training ontvangen. Hij is niet op een profetenschool geweest. Zulke scholen waren er toen nog niet. Hij is bij Mozes persoonlijk in de leer geweest. Hij was steeds in de tent van Mozes en leerde de theorie, die Mozes hem onderwees en leerde uit de praktijk, zoals hij die bij Mozes zag

Zee spleet echt uiteen voor Mozes - NineForNews

Xxx De poster suggereert nog anders: Mozes is de nietige mens die het opneemt tegen de goddelijke golven van de Schelfzee. Zo kennen we hem. Zo staat het i Mozes werd van oudsher beschouwd als de schrijver van dit boek en de andere vier boeken van de Pentateuch, die daarom samen in bijvoorbeeld het Duits de Vijf Boeken van Mozes werden genoemd, waarbij Exodus de titel '2 Mozes' kreeg. In orthodox-joodse en -christelijke kringen hangt men deze visie nog steeds aan, in vrijzinniger delen is men onder invloed van de zogeheten schriftkritiek. 22 Toen liet Mozes de Israëlieten opbreken van de Schelfzee en zij gingen naar de woestijn Sur; drie dagreizen trokken zij door de woestijn zonder water te vinden. 23 En zij kwamen in Mara, maar zij konden het water van Mara niet drinken, omdat het bitter was De locatie van de berg Sinaï volgens de Bijbel De berg Sinaï ligt zowel volgens de Bijbel (Exodus 3:1, 4:19) als volgens de historicus Flavius Josephus in of vlak bij Midjan.Dat is het land, waar Mozes naar toe vluchtte, nadat was ontdekt dat hij een Egyptenaar had dood geslagen

De Egyptenaren, die geloofden in een leven na de dood en daarom veel belang hechtten aan het mummificeren van de doden, zullen het lichaam van Amenhotep II, na zijn verdrinking in de Schelfzee, gevonden en gemummificeerd hebben. De dood van Amenhotep II was niet verwacht, zodat de bouw van zijn graf nog niet voltooid was Mozes (Hebreeuws: מֹשֶׁה Mosje, Oudgrieks: Μωυσῆς Mōysēs of Μωσῆς Mōsēs, Latijn: Moyses of Moses, Arabisch: موسى Moesa) was volgens de Bijbel de grootste profeet, tevens leraar, wetgever en de stichter van het Jodendom. Volgens de Koran is Mozes een boodschapper en profeet Spinoza staat aan de basis van het moderne godsgeloof zoals de westerse samenleving dat nu beleeft, betoogt Toon Kasdorp. Het geloof hier in het westen, in Europa en in de Dar al Islam, heeft een continuïteit die dateert vanaf Pythagoras[1] en van Mozes [2] en misschien van nog wel langer geleden. Het christendom en de islam hebben twee dezelfde bronnen Egyptologie en het bijbelse verslag: volkomen in overeenstemming? door Ryan Jaroncyk, 23 januari 2007. vertaling FZ, Werkgroep In Genesis De populaire media hebben jarenlang het bijbelse verslag van de gebeurtenissen van Jozef, Mozes, het Pascha en de uittocht uit Egypte bespot als iets wat totaal onverenigbaar is met de standaard Egyptische chronologie Exodus 14. Het moment van de doortocht door de Rode Zee is voor het volk van Israël een gebeurtenis om nooit te vergeten. Voor ons is het een teken van Gods hoe Hij leidt en helpt. Het loopt God niet uit de hand. Hij toont Zijn nabijheid aan het volk van Israël en aan ons die Hem het nieuwe leven van Hem hebben ontvangen. Voor het volk van Israël met de beenderen van Jozef die meereisden en.

bps-112 Veertig jaren lang

Ki Tisa, 33:1-3: Op de veertigste dag zegt HaSjem tegen Mozes om naar het beloofde land op te trekken en Ik zal een engel voor jullie uit sturen; Ki Tisa, 33:4-6: Mozes daalt de berg af en het volk treurt om de slechte tijding en leggen hun kronen af; Ki Tisa, 33:7-11: Mozes zet zijn tent buiten het kamp op en HaSjem daalt in een wolk neer om met Mozes te spreken; Ki Tisa, 33:12-23: HaSjem. De HERE heeft Zijn volk door de Rietzee geleid en de Farao met zijn leger in die zee laten verdrinken. Een wonderwerk van God. Mozes en de Israëlieten zingen na dit wonder dan ook de lof op God in Exodus 15. Het is een groot loflied. Ik noem hier alleen het begin: Ik zal zingen voor de HERE, want Hij is hoogverheven mozes Gezegende kerstdagen In Exodus 14:28 staat dat de wateren van de Schelfzee terugkeerden toen het volk Israël over het pad erdoorheen was getrokken na de uittocht uit Egypte. De ruiters en wagens van het hele leger van farao is vervolgens door het water bedolven Namen en feiten - 8 Het begin van de woestijnreis - boonzaaijer woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen John Ritenbaugh geeft statistische cijfers van een kwartiermeester uit het leger die de logistieke behoeften berekende om te voorzien in voedsel, onderkomen en water voor twee tot drie miljoen Israëlieten gedurende hun tocht door de Schelfzee en de woestijn - een taak die alleen een almachtige God kon uitvoeren. Zoals gold voor de fysieke tocht van het oude Israël, geldt ook voor de.

 • PlayStation online ID.
 • Compost afdekken.
 • Witte t shirts goedkoop.
 • Duizelig na ongeluk.
 • Goedkope taart maken.
 • Excel Scripting.
 • Oorzaak pleuritis.
 • Werkwoorden oefenen 5de leerjaar.
 • Schleich paarden outlet.
 • Heaven is for Real review.
 • Muse veenendaal.
 • Heilbot met venkel.
 • Bezig gehouden.
 • Imdb good time safdie.
 • LinkedIn foto laten maken Utrecht.
 • Digitaal herinneringsboek.
 • Slijmvorming verminderen.
 • Hoe verzendkosten bepalen eBay.
 • Beste lenzen voor Sony A6400.
 • Gewei decoratie hout.
 • Minecraft Heads.
 • Studio 100 musicals DVD.
 • Tropische vlinders determineren.
 • Fabeldieren en waar ze te vinden boek kopen.
 • Manou meubelen.
 • HBO GO us.
 • Bestanddelen kwark.
 • De vaart erin houden betekenis.
 • Familiehotel Paterswolde geschiedenis.
 • Werkboekje kerst.
 • LED lupus Erythematosus disseminatus.
 • What is Reuters.
 • Trouwen in uniform.
 • N tibialis spieren.
 • TUI Dakar.
 • US Open locatie.
 • Kleine Spitz hond.
 • Øresund Bridge price.
 • Proces verbaal opvragen Wet.
 • Alice merton no roots youtube.
 • Films die beginnen met een p.