Home

NHG dementie

Dementie NHG-Richtlijne

 1. Dementie op jonge leeftijd (arbitrair < 65-70 jaar) Aanwijzingen voor dementie anders dan ziekte van Alzheimer of vasculaire dementie Vermoeden van een behandelbare oorzaak voor de cognitieve achteruitgang, zoals bij: forse toename stoornissen of achteruitgang in het functioneren binnen 2 maande
 2. De NHG-Standaard Dementie is herzien, waarbij de meeste aanbevelingen niet wezenlijk gewijzigd zijn. Onveranderd geldt dat de huisarts bij signalen van dementie met de patiënt en zijn naasten overlegt over het besluit om dementiediagnostiek op te starten. Nog altijd raden we medicamenteuze behandeling met acetylcholinesteraseremmers of memantine af
 3. ation (MMSE) gemaakt door Folstein/PAR. NB: ook deze lijst was al opgenomen in de vorige versie van de standaard.Informant Questionnaire on COgnitive Decline in the Elderly (IQCODE) gemaak
 4. NHG-Standaard Delier. in de aanpak. Patiënten met een cognitieve stoornis/dementie hebben een (sterk) verhoogde kans op een delier; patiënten met de ziekte van Parkinson of 'Lewy body'-dementie is haloperidol gecontra-indiceerd en vergt te onderscheiden zijn van andere ziektebeelden, zoals dementie en depressie, en daar ook mee.
 5. Dementie is een syndroomdiagnose waarbij over de criteria geen consensus bestaat. In de NHG-standaard wordt dementie gedefinieerd op basis van DSM-IV-criteria: een geheugenstoornis in combinatie met een of meer andere cognitieve stoornissen (afasie, apraxie, agnosie, stoornis in de uitvoerende functies) én een negatieve invloed op het dagelijks functioneren
 6. De brochure Informatie voor de huisarts over Frontotemporale dementie (FTD) is ontwikkeld in het kader van een projectsubsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. De brochure kwam tot stand door een samenwerking van de Stichting FTD lotgenoten , de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

De NHG-Standaard Dementie geeft richtlijnen voor het signaleren van de-mentie, de diagnostiek bij vermoeden van dementie en de begeleiding en be-handeling van patiënten met dementie en hun naasten. Per jaar wordt in Ne-derland bij minstens 20.000 personen een nieuwe diagnose dementie gesteld. Daarnaast heeft een aanzienlijk aanta Dementie KNR nummer M21 Revisiedatum 2020. Label Depressie KNR nummer M44 Revisiedatum 2019 Revision status. In herziening. Label Enuresis nocturna KNR nummer M59 Revisiedatum 2006 NHG-Richtlijnen. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veelvoorkomende aandoeningen in de huisartsenpraktijk. Zesendertig ouderen ontwikkelden in de loop van 3 jaar dementie of 'cognitieve stoornis niet nader omschreven'. Ten opzichte van ouderen zonder depressie was het risico op het ontwikkelen van een cognitieve stoornis verhoogd zowel onder ouderen met een depressie (hazardratio 3,7; 95%-BI 2,1 tot 6,4) als met een depressieve klachten ( minor depression ) (hazardratio 1,8; 95%-BI 1,05 tot 3,2)

Bij dementie krijgt u moeite met dingen onthouden, de weg weten, dingen doen, praten en begrijpen. Met uw huisarts bespreekt u wat goed gaat en waar u hulp bij nodig heeft. Medicijnen tegen dementie werken niet of heel weinig. Ze hebben wel veel bijwerkingen. Blijf uw gewone dingen doen. Bespreek geldzaken met een naaste (partner, kind, familielid) Patiënten met dementie hadden op alle meetmomenten een gemiddeld hoger aantal symptomen van een delier dan patiënten zonder dementie (bij diagnose 4,5 versus 3,4; na 12 maanden 3,5 versus 2,2). Na 6 maanden was delier nog aanwezig bij 38,5% van de ouderen met dementie en bij 9% van de ouderen zonder dementie; na 12 maanden was dit het geval bij 49% respectievelijk 15% Richtlijn Probleemgedrag bij mensen met dementie In deze richtlijn wordt een multidisciplinaire en methodische aanpak beschreven van onbegrepen gedrag bij mensen met dementie. De nadruk ligt op een persoonsgerichte benadering. Psychosociale en psychologische interventies, én het gebruik van medicijnen wordt beschreven en beoordeeld Doordat ouderen langer thuis blijven wonen zal de huisarts een steeds grotere rol spelen in de zorg voor mensen met dementie. Deze PIN is gebaseerd op de NHG-Standaard Dementie (4e herziening, 2020)

de NHG-standaard Dementie is nog in ontwikkeling. Hier zal ook te zijner tijd mee worden afgestemd, zodat de richtlijnen naadloos op elkaar aansluiten. Dit verslag zal worden aanboden aan alle uitgenodigde partijen. Ook de (concept)richtlijn zal later in het proces voor commentaar worden aangeboden aan deze partijen De NHG-Standaard Dementie is herzien, waarbij de meeste aanbevelingen niet wezenlijk gewijzigd zijn. Onveranderd geldt dat de huisarts bij signalen van dementie met de patiënt en zijn naasten overlegt over het besluit om dementiediagnostiek op te starten Vandaag verscheen de herziene NHG-Standaard Dementie. In dit bericht staan de belangrijkste wijzigingen en de kernboodschappen op een rij. De bijbehorende drie patiëntenbrieven en de teksten op Thuisarts.nl over dit onderwerp zijn geactualiseerd en aangevuld met twee nieuwe teksten: Adviezen voor de patiënt en Adviezen voor de naasten

Samenwerkingsafspraken verwerkt in NHG-Standaard Dementie en de Vilans Zorgstandaard Dementie (2020). Depressieve stoornis: Samenwerkingsafspraken verwerkt in GGZ-Standaard Depressieve stoornissen (2018) en Multidisciplinaire richtlijn depressie (3e revisie, 2013). Diabetes Mellitus type 2 Nieuwe versie NHG-Standaard Dementie en Zorgstandaard Dementie. De vernieuwde NHG-Standaard Dementie geeft huisartsen en POH richtlijnen voor het signaleren van dementie, de diagnostiek en de begeleiding en behandeling van patiënten met dementie. Het Zorginstituut heeft De Zorgstandaard dementie uit 2013 vernieuwd Vasculaire dementie wordt vaak veroorzaakt door hersenbeschadiging na een beroerte of een reeks kleine beroertes (TIA's). Het ziekteverloop is vaak grillig Alzheimer Nederland zet zich in om dementie in de toekomst te voorkomen of te genezen. Tot die tijd maken we ons sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving Projectgroep. De projectgroep euthanasie bij dementie bestaat, naast de KNMG, uit vertegenwoordigers van de verschillende artsenorganisaties: huisartsen (LHV), specialisten ouderengeneeskunde (Verenso), medisch specialisten (Federatie Medisch Specialisten), artsen maatschappij en gezondheid (KAMG) , geneeskundestudenten (Geneeskundestudent) en artsen in dienstverband (LAD)

Vasculaire dementie is een van de meest voorkomende vormen van dementie. De ziekte wordt veroorzaakt door een storing in de bloedvoorziening in de hersenen. Veel mensen met vasculaire dementie hebben een voorgeschiedenis van hart- en vaatziektes. De behandeling van vasculaire dementie richt zich vaak op deze onderliggende ziektes PIN in vogelvlucht Na het doornemen van deze PIN: - kent u de verschillende stappen in het diagnostische proces van dementie - weet u hoe u een individueel zorgplan opstelt en de zorg opstart - kunt u dreigende overbelasting van mantelzorgers herkennen en aanpakken - weet u in welke situaties u and Dementie is een syndroom, dat wil zeggen een verzameling van verschijnselen waarbij de hersenfuncties achteruitgaan. Het wordt veroorzaakt door onherstelbare aantasting van de hersenen. Kenmerkend zijn een voortschrijdend verlies van het geheugen en van het denk- en oordeelsvermogen

Service. Btw-nr.: NL008959560B01 KvK Uitgeverij BV: 30070930 KvK NHG: 4053047 Leveringsvoorwaarden. Algemene voorwaarden. Veelgestelde vragen. Klachten en suggestie Taal, cultuur en opleidingsniveau maken het vaak lastig dementie vast te stellen bij patiënten met een niet-westerse migratieachtergrond. De veelgebruikte MMSE is niet geschikt voor laagopgeleide patiënten en de NHG-Standaard Dementie adviseert anderstalige patiënten sowieso te verwijzen voor nadere diagnostiek. Er zijn echter instrumenten die de huisarts kunnen helpen een vermoeden van.

Door de toenemende vergrijzing komt dementie steeds meer voor. Per jaar wordt in Nederland bij minstens 20.000 personen een nieuwe diagnose dementie gesteld. Daarnaast heeft een aanzienlijk aantal ouderen dementie zonder dat dit bij de huisarts bekend is

De NHG-Standaard Dementie geeft richtlijnen voor het signaleren van de-mentie, de diagnostiek bij vermoeden van dementie en de begeleiding en be-handeling van patiënten met dementie en hun naasten. Per jaar wordt in Ne-derland bij minstens 20.000 personen een nieuwe diagnose dementie gesteld. Daarnaast heeft een aanzienlijk aanta SamenvattingDe Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Dementie is het resultaat van landelijk overleg tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen over gedeelde zorg aan patiënten met dementie en hun naasten.De LESA Dementie sluit volledig aan bij de richtlijnen over dementie van beide beroepsgroepen NHG-Standaard Dementie (derde herziening) Door. Moll van Charante E, Perry M, Vernooij-Dassen MJFJ, Boswijk DFR, Stoffels J, Achthoven L, Luning-Koster MN. Gepubliceerd. 4 juli 2012. Deze versie van de NHG-Standaard kunt u opvragen bij het NHG-Kenniscentrum via kenniscentrum@nhg.org. 0 reactie Wat is dementie? Dementie is een ziektebeeld waarbij de geestelijke vermogens ernstig zijn afgenomen. Als gevolg hiervan kan iemand dagelijkse handelingen, die voorheen moeiteloos werden gedaan, minder goed of niet meer uitvoeren. Het gaat dan om handelingen als zich aankleden, het bereiden van voedsel, correcte inname van medicatie, of het betalen van rekeningen Met een Energiebespaarbudget komen energiebesparende maatregelen voor iedere woningbezitter binnen handbereik. Het is ook met NHG mogelijk om hiervoor extra te lenen bij de aanschaf van een huis, maar ook bij een verbouwing of het oversluiten van de hypotheek

NHG-Standaard Dementie herzien NHG

Meetinstrumenten bij de NHG-Standaard Dementie NHG

 1. In Nederland hebben ruim 270.000 mensen dementie. Hiervan zijn ongeveer 12.000 mensen jonger zijn dan 65 jaar. Bekijk meer cijfers over dementie in Nederland
 2. De NHG-Standaard Dementie is herzien, maar de aanbevelingen zijn niet wezenlijk gewijzigd. Wel is er meer aandacht voor probleemgedrag bij dementie, laaggeletterden en niet-westerse migranten. Onveranderd geldt dat de huisarts bij signalen van dementie kan besluiten dementiediagnostiek op te starten, in overleg met de patiënt en zijn naasten
 3. Frontotemporale dementie (FTD) is een vorm van dementie die vaak moeilijk te herkennen is. De vorm komt in verhouding veel voor bij mensen onder de 65 jaar. Bij FTD wordt het voorste gedeelte van de hersenen aangetast. Veranderingen in het gedrag, persoonlijkheid, emoties, taalvaardigheid en motoriek zijn allemaal signalen die kunnen wijzen op FTD

Richtlijnen & praktijk NHG

Dementie gaat in het middenstadium een steeds grotere rol in het dagelijks leven innemen. Veel normale handelingen als wassen, aankleden, eten worden vergeten. Ook het onthouden van wat je op een dag gedaan hebt, lukt niet meer Die diagnose hoeft géén dementie te zijn. Bij geheugenproblemen met een andere oorzaak dan dementie, verdwijnen de klachten meestal na behandeling. Het is dus belangrijk een afspraak te maken bij de huisarts als de uitslag wijst op een serieuze achteruitgang van het geheugen 35 tot 55 % van de mensen met parkinson krijgen 10 tot 15 jaar na de diagnose parkinson een vorm van dementie. Meer weten over parkinson en dementie? Klik hier

Samenvatting van de NHG-standaard 'Dementie' Nederlands

Dementie, diagnostiek en behandeling ; Dementie, zorgstandaard; Diabetes mellitus type 2 bij ouderen; Duizeligheid bij ouderen; G. Geriatrische Revalidatiezorg (rapportage toegankelijkheid) H. Hartfalen, chronisch ; Hartfalen, palliatieve zorg bij; Herseninfarct en Hersenbloeding ; I. Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist (HASP) Dementie uit 2013 is herzien! De zorgstandaard geeft een functionele beschrijving van het op wensen en behoeften van mensen met dementie en naasten afgestemde aanbod van zorg en ondersteuning bij dementie, gebaseerd op actuele en zo goed mogelijk onderbouwde inzichten. De zorgstandaard is de leidraad voor goede zorg e Dementie met Lewy-lichaampjes bijvoorbeeld is een corticaal dementiebeeld met parkinsonachtige verschijnselen, opvallende fluctuaties in cognitie en aandacht en visuele hallucinaties vroeg in het beloop. Frontotemporale dementie, ofwel de ziekte van Pick, komt meestal vóór het 65ste jaar voor De vernieuwde NHG standaard dementie geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van patienten met (een vermoeden van) dementie in de huisartsenpraktijk. Tijdens deze online nascholing neemt Umit Tas u aan de hand van casuistiek mee in de volgende onderwerpen: Meetinstrumenten Het onderscheid tussen vasculaire dementie en de ziekte van Alzheimer is voor het beleid van de huisarts niet van belang. De diagnostiek gaat stapsgewijs: eerst bevestigen van signalen van dementie, vervolgens vaststellen van geheugenstoornissen, cognitieve stoornissen en verminderd dagelijks functioneren

De huisarts zal de NHG-standaard 'Dementie' vooral gebruiken voor patiënten met veel relevante bijkomende ziekten en medicatie. Hier ligt voor de huisarts bij uitstek de mogelijkheid om een vaak voorkomend probleem als cognitieve achteruitgang bij ouderen te bezien in het kader van de totale ziektelast Na 1 jaar hadden 31 van deze 82 personen al een diagnose dementie. De auteurs van de NHG-Standaard Dementie zijn op de hoogte van ons onderzoek. Wij vinden niet dat er op grond van ons onderzoek wijzigingen nodig zijn in deze richtlijn. We achten het te vroeg om screening op dementie als standaardzorg aan te bevelen

Direct naar: NHG-Standaard depressie (2019); Zorgstandaard Depressieve stoornissen (2018); Multidisciplinaire Richtlijn Depressie (Trimbos-instituut, 2013); LESA Depressieve stoornis (2006); Richtlijn Het begeleiden van mensen met dementie die depressief zijn (NIVEL, 2004); NHG-Standaard depressie (2019). Deze standaard geeft richtlijnen voor diagnostiek en beleid bij volwassenen met. dementie beeldvorming (bijvoorbeeld MRI) met het oog op de geldende criteria voor deze aandoeningen (zie 3.2, classicicatie-criteria). 10 3.5 Klinisch neurofysiologisch onderzoek Verricht niet routinematig een EEG bij dementiediagnostiek (zie stroomschema diagnostiek) Overweeg het maken van een EEG bij twijfel over de diagnose dementie Aangesloten wordt bij de algemene aanbeveling uit de richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van dementie' (2014): Hulpverleners moeten in Nederland per regio, voor patiënten en hun naasten goed vindbare en heldere afspraken maken over hoe en door wie de hulpvragen worden beantwoord van de patiënt met dementie in de verschillende stadia van het ziekteproces

Dit multifactorieel verklaringsmodel is ook van toepassing op gedrag van mensen met dementie. Gedragsveranderingen bij mensen met dementie kunnen, afhankelijk van het type en de ernst van dementie, in meer of mindere mate direct samenhangen met de cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van de cerebrale pathologie Zorgstandaard Dementie 2020. Een samenhangende benadering voor het gehele dementietraject, vanuit het perspectief van personen met dementie en hun mantelzorgers. Dat is de nieuwe Zorgstandaard Dementie. De Zorgstandaard ondersteunt hiermee de netwerken dementie om de dementiezorg te verbeteren, persoonsgericht en integraal In het project 'Euthanasie bij dementie' onderzoekt de KNMG onder welke voorwaarden het professioneel verantwoord is om euthanasie uit te voeren bij mensen in de verschillende fasen van dementie. Het resultaat van dit project wordt een visie waarmee we dokters houvast willen geven om samen met patiënten tot goede afwegingen te komen We doen het samen. Netwerk Dementie Fryslân is een samenwerkingsverband van vijf Friese zorgorganisaties. Dit zijn KwadrantGroep, Thuiszorg Het Friese Land, Thuiszorg Zuidwest Friesland, Meriant en ZuidOostZorg Frontotemporale dementie (FTD) · NHG-Standaard Dementie De NHG-Standaard Dementie10 is vooral gericht op het vaststellen en begeleiden van patiënten met de diagnose ziekte van Alzheimer. Voor het stellen van deze diagnose is de aanwezigheid van een geheugenstoornis een belangrijk criterium

Powerpoint praktijkrichtlijn diagnostiek van dementie 20 6

Mensen met dementie doen soms dingen die je niet begrijpt. Onder onbegrepen gedrag valt al het gedrag van de persoon met dementie dat door deze persoon zelf en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren NHG-Standaard Dementie (tweede herziening) Gepubliceerd. 10 december 2003. Deze versie van de NHG-Standaard kunt u opvragen bij het NHG-Kenniscentrum via kenniscentrum@nhg.org. 0 reacties . Delen. E-mail. Facebook Twitter Linkedin Reageren; Artikelinfo. Editie. 2003, nummer 13. Eerste paginanummer. 754.

Frontotemporale dementie (FTD) NHG

Video:

Geagiteerd gedrag bij mensen met dementie kan samenhangen met vele factoren, zoals de aard en ernst van dementie, met pijn of fysiek ongemak, delier, psychose, angst of depressie. Ook onvoldoende aansluiting van sociale en fysieke omgevingsfactoren bij de specifieke individuele behoeften kan een rol spelen, zoals sociale isolatie of juist gebrek aan privacy, dagstructuur, dosering van prikkels. Er zijn echter ook ongeveer 12.000 jonge mensen met dementie. 1 op de 5 mensen in Nederland krijgt in de toekomst dementie. Symptomen alzheimerdementie. De ziekte van Alzheimer ontwikkelt zich sluipend. Het eerste symptoom is een lichte vorm van vergeetachtigheid en verminderde concentratie. Maar niet elke vorm van geheugenverlies duidt op. Ik ben bang dat ik dementie krijg. Deel. Facebook Twitter WhatsApp WhatsApp E-mail Zie ook. Dementie. Depressie. Ziekte van Parkinson. Medicijngebruik bij ouderen. Vallen voorkomen en veilig wonen. Thuisarts.nl wordt gemaakt door het Nederlands Huisartsen Genootschap Zorgstandaard Dementie 18 juli 2013 Alzheimer Nederland & Vilans De kern van een zorgstandaard: een heldere beschrijving van de goede begeleiding, zorg en behandeling voor mensen met dementie en de organisatie daarvan, zodat de multidisciplinaire aanpak goed kan worden ingericht in een integrale benadering met de patiënt centraal

Ik ben bang dat ik dement word | Thuisarts

NHG-standaard Dementie (2012). Deze NHG-standaard is in overeen-stemming met de LESA's Dementie (2005 en 2009). Voor meer inhoudelijke achtergrondinformatie verwijzen wij u naar de literatuur in het overzicht achter in deze uitgave. Wij hopen dat deze FTO-module aan uw wensen voldoet NHG-Standaard Dementie (tweede herziening) (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde. Meer informatie. Proefabonnement BSL Huisarts Totaal Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis De observatieperiode was gemiddeld 15 jaar. Bij 253 personen kon de diagnose dementie worden gesteld. Van de 95 personen die bij de start van het onderzoek begonnen met het slikken van benzodiazepines, kregen er 30 dementie. Van de groep die geen benzo's gebruikten (n = 968) kregen er 223 dementie

Slaapmiddelen bij dementie | Huisarts & Wetenschap

NHG-Richtlijne

Chronische zorg - Huisartsportaal

Depressie NHG-Richtlijne

Dementie | NHG-Richtlijnen richtlijnen.nhg.org. Dementie op jonge leeftijd (arbitrair < 65-70 jaar) Aanwijzingen voor dementie anders dan ziekte van Alzheimer of vasculaire dementie Vermoeden van een behandelbare oorzaak voor de cognitieve achteruitgang, zoals bij: forse toename stoornissen of achteruitgang in het functioneren binnen 2 maande NHG-Standaard Dementie (4e herziening, 2020) PIN in vogelvlucht Na het doornemen van deze PIN: kent u de verschillende stappen in het diagnostische proces van dementie weet u hoe u een individueel zorgplan opstelt en de zorg opstart kunt u dreigende overbelasting van mantelzorgers herkennen en aanpakke Op dementie.nl lees je meer over het verloop van vasculaire dementie. Diagnose van vasculaire dementie. Vaak zijn mensen met vasculaire dementie al onder behandeling van een cardioloog vanwege hun hart- en vaatproblemen. Wanneer hij of zij vermoedt dat je mogelijk ook vasculaire dementie hebt, word je vaak doorverwezen naar een geriater leven. Dementie komt vaak voor bij ouderen, maar ook jonge mensen kunnen dementie krijgen. Er zijn veel hersenziektes die dementie veroorzaken. De bekendste zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, Lewy Body dementie en frontotemporale dementie. De vorm van dementie bepaalt van welke klachten je het meeste last hebt Protocollaire Ouderenzorg in de praktijkDe uitgave Protocollaire Ouderenzorg (versie 2015) is een praktisch boek dat u aan de hand van zorgplannen, diagnose- en interventieschema's en casuïstiek kennis laat maken met de kenmerkende, complexe problematiek binnen de ouderenzorg

Keynote: van casemanager dementie naar dementieverpleegkundigePPT - Dementie in de Huisartspraktijk PowerPoint

Hulp bij dementie; Hulp bij dementie. Geriant biedt zowel hulp aan mensen met dementie als aan hun naasten. Dit doet Geriant thuis of in het verzorgingshuis. Zodat u zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen Dementie - dement worden - is een ingrijpende gebeurtenis, waar altijd een copingstrategie op volgt. Als dit een inefficiënte of schadelijke copingstrategie is, kan probleemgedrag ontstaan. Het is daarom zinvol om te kijken naar het copinggedrag van de patiënt door terug te kijken naar de levensgeschiedenis: mensen hebben namelijk een voorkeurscopingstrategie die ze hun hele leven toepassen a Het NHG-Standpunt Diagnostiek van vitamine B 12-deficiëntie noemt een afkapwaarde van 148 pmol/L. Gezien het kritische verschil (een betekenisvol verschil tussen twee laboratoriumbepalingen) van deze bepaling van 15% is op grond van praktische overwegingen in het algoritme gekozen voor een afkappunt van 150 pmol/L Parkinson dementie is niet te genezen, maar er zijn wel medicijnen om symptomen zoals depressie of hallucinaties te onderdrukken. Hierbij moet wel opgelet worden, omdat mensen met de ziekte van Parkinson doorgaans meer en ernstigere bijwerkingen vertonen bij het gebruik van antipsychotica.. Als medicatie niet helpt of zorgt voor te veel bijwerkingen, kan hersenstimulatie helpen

 • Zonnebrand Nivea aanbieding.
 • Aanvankelijk lezen oefenen.
 • Nl voetbalkleding Scherpenzeel.
 • Belasting stalen dakplaten.
 • Voetbalbroekje dames blauw.
 • Beschermd wonen huizen.
 • Nilfisk hogedrukslang 8 meter.
 • Bra sizes us.
 • PLUS taart.
 • Arosa skigebied.
 • Heerde restaurant De brug.
 • Crossmotor nieuw.
 • UZ Gent spataders.
 • 10 miles training plan.
 • ATP 250 2020.
 • BB Gun KIDZ.
 • Bevallen ziekenhuis Alkmaar corona.
 • Open dag ambulance 2020.
 • Snake eye piercing informatie.
 • KLM Koninklijk.
 • Astma medicatie puffer.
 • Platte lont olielamp.
 • Kauw als huisdier verboden.
 • Trike kopen nieuw.
 • Pixel Mechelen.
 • Wall decoration ideas.
 • Pouch zakken.
 • UTM Google Analytics.
 • Baby 13 weken sprongetje.
 • Holland liedjes.
 • Laatste nieuws Bruinisse.
 • Twitter hashtags.
 • UGGs.
 • Bofix etiket.
 • Study Buddy zelf maken.
 • Wanneer is Anne Frank geboren.
 • Tuinhuis kopen Weert.
 • IKEA drycken.
 • Reiseauskunft bahn de english.
 • Wijnhoeve.
 • Pasta carbonara zonder ei.