Home

DUO data primair onderwijs

Download Duo - Install Duo

Primair onderwijs. Informatie over: scholen en adressen; aantal leerlingen; personeel (in aantal en fte's) bekostiging leerlingenprognoses; De financiële gegevens van schoolbesturen vindt u op de pagina Financiën Dienst Uitvoering Onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, naar de homepagina Open onderwijsdata DUO publiceert openbare cijfers over bekostigd onderwijs in Nederland en doet onderzoek naar thema's en trends in het onderwijsveld In de databestanden staat informatie uit het bekostigd onderwijs. U vindt hier bijvoorbeeld adressen van basisscholen, het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs of de jaarrekeningen van universiteiten. Andere informatie nodig? Laat ons weten wat u nodig heeft via informatieproducten@duo.nl. Wij nemen contact met u op over de mogelijkheden Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het Primair Onderwijs die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt... CSV Schoolgewicht per schoolvestiging Populai Welkom bij DUO. Welkom bij de open onderwijsdata API. Via deze pagina kunt u open onderwijsdata raadplegen en downloaden. Met onderstaande zoekmogelijkheid komt u snel bij de data die u zoekt. Data wordt beschikbaar gesteld als CSV en JSON. Het gaat om open informatie

Primair onderwijs - Databestanden - DUO Particulie

Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het primair onderwijs die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt aangeboden. Het aantal leerlingen in het primair onderwijs (po) per gemeente en jaar onderverdeeld in vier kenmerken: geslacht, leeftijd, postcode4 en totaal Open data bronnen primair onderwijs Informatie over het onderwijs personeel. Op DUO zijn diverse bestanden beschikbaar. Op AlleCijfers tonen we het aandeel mannen en vrouwen, het verloop van de gemiddelde leeftijd per jaar en het type dienstverband (vast of tijdelijk).

DUO open onderwijsdat

Website duo.nl/particulier. Dienst Uitvoering Onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, naar de homepagin DUO Onderwijsonderzoek & Advies » Meten is weten! Gespecialiseerd in Onderwijs Onderzoekers sinds 1995 Kwantitatief & Kwalitatief onderzoek. Contacteer ons

DUO: data primair onderwijs. Via deze link is data over leerlingen en scholen (financiën en personeel) in het primair onderwijs te vinden. Eurostat: Eurostat database Via deze link komt u in de database van Eurostat terecht. Via de zoekbalk en de zoekterm primary education (inclusief de aanhalingstekens) krijgt u alle beschikbare informatie over het primair onderwijs binnen de database van Eurostat. Na de zoekopdracht krijgt u een groot aantal hits met data maar ook met publicaties DUO Onderwijsonderzoek & Advies Gespecialiseerd in Primair Onderwijs Onderzoekers sinds 1995 Kwantitatief & Kwalitatief onderzoek. Contacteer ons

Voor RIO en meer zakelijke diensten logt u in op Mijn DUO. (opent nieuw venster). U zoekt Bekostigingsinformatie over instellingen in het onderwijs: U zoekt Basisinformatie over instellingen in het onderwijs: Administratienummer: Provinci Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het primair onderwijs die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt aangeboden. Het aantal leerlingen in het primair onderwijs (po) per samenwerkingsverband en jaar onderverdeeld in vier kenmerken: geslacht, leeftijd, postcode4 en totaal

Databestanden - Databestanden - DUO Particulie

Voprognoses Prognoses vo per instelling Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het Primair Onderwijs die als API-bestand (Application Programming.. Beschrijving In dit bestand staat het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs dat toegerekend wordt per samenwerkingsverband primair onderwijs. Het aantal. De open data catalogus van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dataset. Leerlingen po per vestiging naar impulsgebied. Het aantal leerlingen in het primair onderwijs (po) per schoolvestiging, jaar en impulsgebied van de vestiging. Bijgewerkt: 06-12-2020: Thema: Onderwijs en wetenschap: Data eigenaar: Dienst Uitvoering Onderwijs.

Datasets - DUO

Aangevraagde data: Via een openbare website van DUO heb ik een Excel-lijst gevonden van alle schoolbesturen primair onderwijs in Nederland Het aantal leerlingen per bevoegd gezag (schoolbestuur), denominatie en onderwijssoort (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs)

Open onderwijsdata is alle kennis en informatie over het onderwijs. Met onderwijs bedoelen we het gehele onderwijssysteem: basisonderwijs (of primair onderwijs), voortgezet onderwijs, middelbaar beroeps onderwijs, hoger onderwijs, speciaal onderwijs en volwassenenonderwijs Adresgegevens van scholen en besturen in het primair onderwijs. Er wordt onderscheid gemaakt tussen basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs. De adresgegevens komen direct uit BRIN (Basisregister Instellingen) en worden door scholen zelf opgegeven

Bekijk wanneer de schoolvakanties zijn in uw regio Passend onderwijs gaat over alle leerlingen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs die extra ondersteuning nodig hebben. Sinds 2015 voert DUO Onderwijsonderzoek & Advies jaarlijks een onderzoek uit naar de ervaringen met passend onderwijs Voprognoses Prognoses vo per instelling Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het Primair Onderwijs die als API-bestand (Application Programming.. Leerlingen_WPO_advies Leerlingen bo en sbo per vestiging naar advies Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het Primair Onderwijs die als API-bestand.. Leerlingen_PO_totaal. Leerlingen po per vestiging . Inleiding. Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het primair onderwijs die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt aangeboden

Hier vindt u de aantallen inburgeringsexamens die DUO per jaar georganiseerd heeft. Doel Het ontsluiten van open data over het aantal leerlingen in het bekostigd voortgezet onderwijs Bronnen De leerlingengegevens zijn volgens 1 Inleiding Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het Primair Onderwijs die als API. DUO Onderwijsonderzoek & Advies Gespecialiseerd in Primair Onderwijs Onderzoekers sinds 1995 Medewerkersonderzoek PO Neem contact op DUO Onderwijsonderzoek & Advies Gespecialiseerd in Primair Onderwijs Onderzoekers sinds 1995 Directiescan PO Contacteer ons lend onder het primair onderwijs, de Wet op de exper-tisecentra en/of deel II van de Wet op het voortgezet onderwijs. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 5 juni 2003 Kenmerk: AP/A&A-2003/24734 Datum inwerkingtreding: zie artikel 19 Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische grondslag: zie 'Gelet op:' in de teks Datum 10 december 2020 Betreft Kamerbrief rondom eindtoetsing en schooladviezen De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 26203826 Bijlagen:

Aangevraagde data: In het kader van wetenschappelijk onderzoek ben ik opzoek naar de mailadressen van alle schoolbesturen in het primair onderwijs. Aanvraag datum: 17-11-2016: Thema: Basisonderwijs: Aangevraagd dataformaat: Aangevraagde start en eind datum data: 17-11-2016 tot 17-11-2016 Weet u de mogelijke bron van de data? Mogelijke eigenaa De Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG), ook wel bevoegd gezag genoemd) is verantwoordelijk voor de bescherming van de privacy van leerlingen en stelt dan ook het privacyreglement vast. Het privacyreglement is daarmee van toepassing op alle scholen die onder SPOG vallen. Het privacyreglement is voorgelegd aan d

Gedetailleerd overzicht schoolbesturen primair onderwijs Via een openbare website van DUO heb ik een Excel-lijst gevonden van alle schoolbesturen primair onderwijs in Nederland. I.v.m. mijn afstudeerscriptie in onderwijsmanagement wil ik graag een aantal be.. Primair onderwijs Wat behelst het onderzoek Doel. De statistieken over het primair onderwijs geven informatie over het aantal leerlingen in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en op speciale scholen, naar enkele kenmerken van de doelpopulatie Het primair onderwijs bestaat uit basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De gegevens over onderwijspersoneel in po, vo en mbo worden sinds 2013 op een andere manier verwerkt bij DUO. Deze wijziging veroorzaakt een kleine trendbreuk tussen de gegevens van 2012 en eerder en de gegevens van 2013 en later Figuur: Percentage zittenblijvers in het basisonderwijs, per leerjaar Bron: DUO 1 cijferbestanden PO 2010-2019 Definitie: Een zittenblijver is gedefinieerd als een leerling in leerjaar 8 die op 1 oktober van het schooljaar 12 jaar of ouder is en minimaal 9 verblijfsjaren in het primair onderwijs heeft.Vervolgens is het percentage zittenblijvers berekend ten opzichte van het totaal aantal.

Het aantal scholen in het primair onderwijs is licht gedaald. Ook het aantal besturen is verder afgenomen. De gemiddelde schoolgrootte is redelijk stabiel en ligt rond de 220 leerlingen per school. Er aantal Rooms-Katholieke, Protestants-Christelijke en openbare basisscholen is ongeveer gelijk 1. primair onderwijs - onderwijssoort basisonderwijs digitale melding van WNT-gegevens voor cultuur- en media-instellingen naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 3. Verduidelijking van de definities van Dit overzicht kan worden geraadpleegd op data.duo.nl. De adresgegevens van bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het primair onderwijs: basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings- en correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer het voortgezet onderwijs of het beroepsonderwijs en vol-wasseneduatie hebben verlaten vŠŠr 1 augustus 1996 en terugkeren als leraar of lid van de directie op of na 1 augustus 1997 in het primair onderwijs. Primaironderwijs NUMMER15 •15 • 10 juni 199 A. Primair onderwijs 1. Normbekostiging Het bedrag, bedoeld in artikel 118, negende lid, van de Wet op het primair onderwijs is € 32,45. 2. Ondersteuningsbekostiging. De bedragen, bedoeld in artikel 118, tiende lid, van de Wet op het primair onderwijs staan in onderstaande tabel

Welkom - DUO

PRIMAIR ONDERWIJS . aang 1 W 1. Inleiding 2 2. Leeralificatieplicht, Verzuimregistratie 7 Melden verzuim 8 Meldingsplicht scholen 8 Melden verzuim via DUO 9 Ziekteverlof 10 Schorsing en verwijdering 10 Dit protocol is een uitgave van Leerplicht - datum; - aantal. Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, van 13 juni 2018, nr. 1366416 PO, houdende regels omtrent informatievoorziening in het primair onderwijs (Regeling informatievoorziening WPO/WEC Regeling gebruikte computers primair onderwijs Bestemd voor: c scholen en instellingen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of; c de Wet op de expertisecentra. Beleidsregel Datum: 23november 1999 Kenmerk: ICT-1999/45817 Datum inwerkingtreding: zie artikel 8 Geldigheidsduur beleidsregel: tot en met 1juli 2000 Juridische grondslag: n.v.t dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst. Artikel 3 Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling getuigschrift bekwaamheidsonderzoek Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs. De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, Drs. L.M.L.H.A. Hermans Toelichtin

Leerlingen po per gemeente - Datasets - DUO

Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK maart 12 3.4 Gevolgen van een te hoge werkdruk in het onderwijs We hebben de leraren een aantal uitspraken voorgelegd die betrekking hebben op de (mogelijke) gevolgen van de werkdruk en hen gevraagd aan te geven in hoeverre de uitspraken op hen van toepassing zijn Historische formatie- en stroomgegevens primair onderwijs 2/63 1 Inleiding Dit rapport schetst een overzicht van meer dan 20 jaar data met betrekking tot de onderwijsarbeidsmarkt in het primair onderwijs. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op data van DUO. Deze data bevatten echter een aantal onvolkomenheden (zoals i een nulmeting die een globaal beeld geeft van de huidige situatie ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens bij DUO en in het veld (primair en voortgezet onderwijs). Wij hebben de nulmeting uitgevoerd en deze rapportage opgesteld in overeenstemming met onze offerte met kenmerk 2013-1418/ADB/ek/ms van 22 oktober 2013 Functiemix primair onderwijs. De verdeling van de werkgelegenheid onder leraren in fte naar salarisschaal wordt ook wel functiemix genoemd. In onderstaande grafiek is de functiemix in het basisonderwijs (bao) te zien. Onder 'Gerelateerde grafieken' kunt u de functiemix in het speciaal basisonderwijs (sbao)/ (voortgezet) speciaal onderwijs vinden primair onderwijs, is terug te vinden in de technisch rapporten die horen bij Vanuit DUO krijgt de Inspectie van het Onderwijs inschrijvingsbestanden (BRON) worden altijd alleen de hoofdinschrijvingen meegenomen. 1.1.2 CBS Om de leerlinggegevens te verrijken zijn de BRON -data op individueel nivea

Open data bronnen primair onderwijs (update 2021

Artikel 39. Bedrag prestatiebox primair onderwijs Het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Regeling prestatiebox primair onderwijs 2015-2020 is voor het schooljaar 2018-2019 € 191,62 Handreiking: Vervangen van afwezige leerkrachten in het primair onderwijs - 2 Handreiking Vervangingsbeleid primair onderwijs na volledige inwerkingtreding Wet werk en zekerheid en CAO PO 2016-2017 versie 2.0, 18 oktober 2016 Deze handreiking en bijbehorend rekenmodel zijn opgesteld door Infinite Financieel te Utrecht, i OCW-regeling Datum 5 juli 2006 Kenmerk PO/BenB-2006/26263 Regeling aanpassing bekostiging personeel primair onderwijs 2006 - 2007 Pagina h. instelling : instelling als bedoeld in artikel 8, eerste lid, tweede volzin, van de Wet o Brief maatschappelijke thema's jaarverslaggeving 2021 primair onderwijs. Behorend bij het Onderwijsaccountantsprotocol 2020. Brief | 09-11-2020. Brief Uitleg wet en regelgeving langdurig afwezige studenten. Brief | 02-11-2020. Brief Uitleg 'datum diploma' aan Vereniging Hogescholen. Behorend bij het Onderwijsaccountantsprotocol 2020. Brief. DUO: alle data uitwisseling met DUO: inschrijvingen, deelname, eindresultaten en uitschrijven: wettelijk: zie DUO website, wet PO art 161 en 178b ; ROSA: ketenfunctie verticaal verantwoorden, ketenfunctie preventie schooluitval, ketenfunctie kwaliteitsbewaking en toezicht: Samenwerkingsverband passend onderwijs

De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs had als doel kennis en competenties van masteropgeleide leraren meer en duurzamer in te zetten voor school- en teamontwikkeling. Met de Teambeurs kon een bevoegd gezag subsidie aanvragen voor twee of meer leraren die dezelfde master gaan volgen Alle scholen en instellingen in het primair onderwijs (PO), het voorgezet (speciaal) onderwijs (VO en VSO), volwasseneneducatie (VAVO), beroepsonderwijs (MBO) en het hoger onderwijs (HBO en WO) wisselen gegevens met DUO uit via BRON. Het uitwisselen vindt plaats in het kader van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) datum van 1 oktober 1997 in de administratie aanwezig is. Deze lijst moet zijn voorzien van een waarmerk van de inspectie, indien de school in de steekproefcontrole van de inspectie is opgenomen. BG NUMMER30 •20 • 3 december 1997 Primaironderwijs Regeling rijksvergoeding en leidraad accountants-controle 1997 primair onderwijs In deze brief bericht ik u over de groepsgrootte en de leerling-leraarratio in het primair onderwijs in 2018. In de brief aan uw Kamer van 15 november 2012 is aangekondigd dat jaarlijks de ontwikkeling van de groepsgrootte in het primair onderwijs in beeld zal worden gebracht.1 In de brief van 19 januari 2018 (Kamerstuk 31 293, nr. 385) heb ik aangekondigd dat ik de cijfers over de leerling. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 4 juni 2020. In deze brief bericht ik u over de groepsgrootte en de leerling-leraarratio(llr) in het primair onderwijs in 20191.De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft net als afgelopen jaren de steekproef voor de groepsgrootte uitgevoerd.2 DUO heeft ook de cijfers over de leerling-leraarratio berekend

Verzuimonderzoek personeel po en vo 2019 - DUO

31 293 Primair Onderwijs Nr. 241 Wederom heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) het schonen van de data en het berekenen van de gemiddelde groepsgrootte wetenschappelijk gevalideerd (zie bijlage 1 bij deze brief). Raadpleegbaar via www. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt voor elk jaar de data voor 3 schoolvakanties vast. Scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moeten zich aan deze data houden. Voor de overige vakanties geeft het ministerie adviesdata. Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten bepalen hun vakantiedata zelf Toezichtkader primair onderwijs Primair onderwijs nader onderzoek en onderzoek naar de kwaliteitsverbete-ring. Deze regeling betreft de vaststelling van het toezichtkader voor het primair onderwijs. Het toezichtkader vormt in de eerste plaats een instructie aan de met het toezicht belaste inspecteurs. Daarnaast geeft het toezichtkader de schole Schoolweging primair onderwijs. Op deze pagina vindt u de open data van de Inspectie van het Onderwijs over de schoolweging po. De schoolweging gebruiken wij als we de leerresultaten van scholen in het basisonderwijs beoordelen. In het onderwijsresultatenmodel dat op 1 augustus 2020 in gaat,.

Op deze pagina vindt u de bestanden met schorsingen en verwijderingen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs in schooljaar 2019/2020. Het betreft schorsingen en verwijderingen die in de periode 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020 bij de inspectie zijn gemeld via het Internet Schooldossier. Let op: het laatste deel van deze periode valt in de corona-tijd. Rapportage naar aanleiding van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs Technische Toelichting primair onderwijs (PO) Rapporten 2020 Oktober 2020 Over deze data beschikt uw school immers zelf al. Deze uitzondering is van toepassing op Onderwijs (DUO) In afwijking van artikel 138, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 132, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra vindt geen vermindering van de bekostiging plaats indien wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in de artikelen 2, 3 en 4 en sprake is van één van de volgende ontslaggronden:. a. onbekwaamheid of ongeschiktheid van de ontslaguitkeringsgerechtigde ex.

Zoeken binnen Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen Zoek. Subsidies. Covid-19. Bonus zorgprofessionals COVID-19; Coronabanen in de zor Het NCO maakt gebruik van data uit landelijk verplichte registraties door het CBS en onderzoeken door DUO. Door deze data slim te combineren, geven ze beter dan voorheen zicht op hoe oud-leerlingen het doen in het vervolgonderwijs. Subsidie toegekend voor onderzoek naar intelligentie in primair onderwijs. 06 January 2021 Andere partijen maken daar gebruik van, zoals OCW/DUO voor erkenning en bekostiging, de Inspectie van het Onderwijs voor toezicht, maar ook accountants, uitgevers, gemeentes, etc. Op deze website is meer informatie te vinden over de informatievoorziening RIO, die eind 2019, begin 2020 in het vo en het mbo zal worden geïmplementeerd Voor niet onderwijzend personeel (geen L-schaal) is de GGL niet van toepassing. Houdt er ook rekening mee dat de keuze voor bepaalde bestedingsdoelen, meerjarige verplichtingen met zich meebrengen. Dergelijke keuzes hebben dus ook consequenties voor het gesprek over en de inzet van de extra middelen voor aanpak werkdruk voor de komende schooljaren Primair Onderwijs po 079-3232.333 Faciliteitenregeling onderwijsnummer primair onderwijs Pagina Faciliteitenregeling onderwijsnummer primair onderwijs Bestemd voor • scholen voor primair onderwijs. Datum inwerkingtreding 4 december 2005 Geldigheidsduur geldt tot 31 juli 2006 Juridische grondslag artikel 4, eerste lid, van de Wet overige OCenW.

Basisonderwijs - Groepen - DUO

 1. voortgezet speciaal onderwijs) Versie: 1.1 Datum: 26-10-2020 Andere partijen maken daar gebruik van, zoals OCW/DUO voor erkenning en bekostiging, de Inspectie van het Onderwijs voor toezicht, maar ook accountants, uitgevers, gemeentes, etc. RIO wordt in 2021 in het primair onderwijs ingevoerd (basisonderwijs, Europees.
 2. Primair onderwijs kengetallen. De door DUO berekende kengetallen op basis van de gegevens uit de balans en staat van baten en lasten. Dit per bevoegd gezag in het primair onderwijs over 5 jaar
 3. der geld van de Rijksoverheid. Maar zij krijgen wel een financiële compensatie

Vanuit DUO krijgt de Inspectie van het Onderwijs inschrijvingsbestanden (BRON) worden altijd alleen de hoofdinschrijvingen meegenomen. 1.1.2 CBS Om de leerlinggegevens te verrijken zijn de BRON-data op individueel niveau In paragraaf 2.1 van het sectorhoofdstuk primair onderwijs (po) wordt ingegaan o Over de instellingen voor primair onderwijs zijn de levensbeschouwelijke grondslag (denominatie) en de vestigingsgrootte bekend. In de tabel 'Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900' staan ook gegevens over leerlingen in het primair onderwijs. Bronnen. Link StatLine - Onderwijs - Primair onderwijs De data voor het voortgezet onderwijs zijn in september en oktober 2015 door DUO Onderwijsonderzoek verzameld. De data zijn verkregen onder de 250 leden van het Online Panel Directeuren Voortgezet Onderwijs en aangevuld uit de onderwijsdatabase, die bestaat uit zo'n 2500 directeuren in het voortgezet onderwijs van DUO Onderwijsonderzoek SCOL Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs Vastgesteld door het college van bestuur: DUO etc.; DPIA: Data protection impact assessment; instrument om vooraf de privacyrisico's De datum van vaststelling is opgenomen op het voorblad. 2

DUO Onderwijsonderzoek & Advies Onderzoeksbureau voor

 1. Arbeidsmobiliteit van leraren primair onderwijs 6/17 Tabel 2. Aantallen en percentages leraren die mobiel zijn binnen het primair onderwijs zelfde bestuur ander bestuur totaal jaar wordt directeur, zelfde school wordt directeur, andere school blijft leraar, andere school wordt directeur blijft leraar 2013-14 207 89 5.003 41 1.163 6.50
 2. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 maart 2016, nr. PO/FenV/893244, houdende vaststelling van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2016-2017 en het vaststellen van de bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs schooljaar 2016-2017 (Regeling bekostiging personeel PO 2016-2017.
 3. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 mei 2017, nr. PO/FenV/917299, houdende bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beleidsregel ten behoeve van de uitvoering van artikel 121, derde lid en artikel 134, negende en tiende lid, van de Wet op het.
 4. g van de bekostiging, op basis van bekostigingsregels van het

Informatie over de doorstroom van leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. De doorstroom gegevens zijn momenteel helaas nog niet beschikbaar voor 2017 en verder. Dit doordat er discussie is over de privacy gevoeligheid van deze gegevens. Informatie over het onderwijs personeel. Op DUO zijn diverse bestanden beschikbaar Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 318.935 318.935 0 Nationaal Archief (NA) 44.221 44.221 0. Totaal 363.156 363.156 0. Naam Totaal kapitaaluitgaven Totaal kapitaalontvangsten Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 54.500 33.200 Nationaal Archief (NA) 17.727 11.400. Totaal 72.227 44.600 Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 570 VIII, nr. 1.

Primair Onderwijs De open data wegwijzer Onderwijs in

 1. Datum Inschrijving. Mutaties persoonsgegevens. Als in de Basisregistratie Personen (BRP) persoonsgegevens gewijzigd worden, dan stuurt DUO deze gegevens naar de school waar de leerling staat ingeschreven. De school ontvangt dan een bericht 'spontane mutatie'. Soms volgt een vo-leerling een deel van het onderwijs op een mbo-instelling
 2. Omdat DUO ondertussen is verhuisd naar Den Haag, zijn de Zoetermeerse nummers omgezet naar Haagse nummers. Voor het primair onderwijs kunt u, op werkdagen van 9-13 uur, bellen naar 070-757 51 11. Alle scholen zijn door DUO geïnformeerd over de gewijzigde telefoonnummers
 3. ister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. A. Rouvoet
 4. [Regeling vervallen per 01-08-2014.] Geldend van 01-08-2013 t/m 31-07-2014. Toon relaties in LiDO Regeling stimulering invoering passend onderwijs in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en cluster 1 en 2, 2013-2014; Maak een permanente link Regeling stimulering invoering passend onderwijs in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en cluster 1 en 2, 2013-201

Werkbeleving leerkrachten in coronatijd » DUO

Primair onderwijs - TweedewereldoorlogStichting Primair Onderwijs Peelraam

Video: Leerlingen po per samenwerkingsverband - Datasets - DUO

Primair onderwijs - ERWDInterview met schoolbestuurders en cao-onderhandelaars JosZeeluwe: samenwerkingsverband primair onderwijsOnderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs: Teams aanKlas ingericht met meubel modellijn Nexxt van PresikhaafWerken bij Groeisaam | Groeisaam Primair Onderwijs
 • Best war games PC.
 • Levensduur hoorapparaat.
 • Lezers Truckstar nl.
 • LEV God is met ons.
 • Level Trappen Purmerend.
 • Wrigley's Doublemint.
 • Stadskaarten downloaden.
 • Apranax 550 mg Wikipedia.
 • Wandelroute maken app.
 • Rica Adjis.
 • Lars Miedema.
 • Objectivisme.
 • Hom Nest.
 • St Marc poeder Hubo.
 • Kalei kopen Brico.
 • Permanente make up Enschede.
 • Keilbout te kort.
 • Camper maken surprise.
 • Wandelroute maken app.
 • FedEx niet thuis.
 • Ceder boom.
 • Hongaarse schotel.
 • Lengte goederentrein Canada.
 • Rodenburg Deventer.
 • Houten hamer.
 • River cruises.
 • Wateren 7 Wateren te koop.
 • Jeffree Star Lipstick.
 • Ben 10 movie.
 • Kerkplein 4 Soest.
 • Getal en Ruimte uitwerkingen vwo 3 12e editie.
 • Skyline Rotterdam Plexiglas.
 • Pruimenrassen.
 • Openbaar vervoer Oostenrijk corona.
 • Notre Dame adres.
 • Hoe ziet mijn kind eruit test.
 • Achterhoek Arena.
 • Cheerleader pakje Glee.
 • Selma Blair vriend.
 • American pick up.
 • Tattoo Nijverdal.