Home

Mattheüs 5 32

32 5 - Klanten beoordelen ons met 9,

 1. Mattheüs 5:32 Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaak van hoererij, die maakt, dat zij overspel doet; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel. Read verse in Statenvertaling (Dutch
 2. Mattheüs 5:32 Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaak van hoererij, die maakt, dat zij overspel doet; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel
 3. Mattheüs 5:32 HSV Maar Ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt; en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. HSV: Herziene Statenvertalin
 4. Mattheus 5:32 . SV: Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaak van hoererij, die maakt, dat zij overspel doet; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel
 5. 31 5:31-32 Mat. 19:9 5:31 Deut. 24:1-4 Er werd gezegd: Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven. 32 5:32 Marc. 10:11-12 Luc. 16:18 1 Kor. 7:10-11 En ik zeg jullie: ieder die zijn vrouw verstoot, drijft haar tot overspel - tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis; en ook wie trouwt met een verstoten.
 6. 5:32 . Marc. 10:11-12 Luc. 16:18 1 Kor. 7:10-11 En ik zeg jullie: ieder die zijn vrouw verstoot, drijft haar tot overspel - tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis; en ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel. 33. 5:33 . Lev. 19:12 Num. 30:3 Deut. 23:2

Mattheüs 5 « Mattheüs 4 | Mattheüs 6 32 Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzake van hoererij, die maakt, dat zij overspel doet; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel Mattheüs 5:27-32 Gij hebt gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen. Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan. Read verse in Statenvertaling (Dutch 31 De wet van Mozes zegt: Als iemand van zijn vrouw wil scheiden, moet hij haar wel een brief meegeven waarin staat dat zij niet langer zijn vrouw is. 32 Maar Ik zeg: als u zich van uw vrouw laat scheiden zonder dat zij met een andere man gemeenschap heeft gehad, drijft u haar tot overspel 5. De bergrede: de Zaligsprekingen. 1 En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, en als Hij nedergezeten was, kwamen Zijn discipelen tot Hem.. 2 En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende:. 3 Luk. 6:20. Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.. 4 Luk. 6:21. Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden

Mattheüs 28:5-6 | DagelijkseBroodkruimels

Mattheüs 5 De christelijke levenshouding. Mattheüs 5, 3 Adventsgedachten. Mattheüs 5, 13 Armoedebestrijding. Mattheüs 5, 29 Zachtmoedig en nederig. Mattheüs 6, 8 Uw Vader weet wat gij van node hebt. Mattheüs 7, 11 Bij het nieuwe jaar: Hoe veel te meer! Mattheüs 7, 11 Bidden. Mattheüs 7, 13-14 De enge poort, de brede en de smalle we Mattheüs 5:32 iedereen die zich van zijn vrouw laat scheiden: Zie aantekening bij Mr 10:12 . seksuele immoraliteit: Het Griekse porneia is een algemene term voor elke vorm van seksuele gemeenschap die volgens de Bijbel ongeoorloofd is Volgens Mattheüs. 5 Toen hij al die mensen zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten en zijn discipelen kwamen bij hem. 2 Hij nam het woord en begon ze te onderwijzen.Hij zei: 3 'Gelukkig zijn degenen die zich bewust zijn van hun geestelijke behoeften,* + want voor hen is het Koninkrijk van de hemel. 4 Gelukkig zijn degenen die treuren, want zij zullen getroost worden.

Mattheüs 5 Mattheüs 5. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 4 De verzoeking in de woestijn. 4 1 Toen . 4:1 . Mark. 1:12 Luk. 4:1 werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. 5:32 . Matt. 19:7 Mark. 10:4,11 Luk. 16:1 Schriftlezing: Genesis 3:14-19 - Mattheüs 27:27-32 Datum: 13 april 2017 Een liefdegeur die blijft Stille week Schriftlezing: Mattheüs 26:1-13 Datum: 10 april 2017 Geestelijk strijd (5): het gebed van Jezus in Gethsémané! Geestelijke strijd Schriftlezing: Mattheüs 26:36-46 Datum: 2 april 2017 Als mensen de regie neme Mattheüs 5. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): 32 Is een Syrisch smaadwoord, en is zoveel te zeggen als ijdel- of slechthoofd. Anderen menen dat het van spuwen komt; en anderen, dat daarmede uitgedrukt wordt een geluid dat de mensen dikwijls maken om daarmede hun gramschap,. Preek - Mattheüs 5, 27 - 32. Like? Toegevoegd door Redacteur AZ op 2 maart 2017. Preek van ds. Arjen van Groos (1962 - 2014) - middagdienst.

27 27:27-32 Luc. 23:11 Joh. 19:2-3 27:27-31 Marc. 15:16-20 De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en verzamelden de hele cohort om hem heen. 28 Ze kleedden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om, 29 27:29 Mat. 20:19 ze vlochten een kroon van doorntakken e Echtscheiding: een eerlijke kijk naar het Woord van God (1/2) Mattheüs 5:31-32. Stel dat er vanmorgen een gehuwde bezoeker in ons midden is, die christen is, die aan jou de vraag stelt of hij: 1) van zijn vrouw mag scheiden, en 2) vervolgens mag hertrouwen Mattheüs 5:1-48—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen Redirecting to https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/mattheus/5

Bijbelverhalen in beeld - Index van de plaatjes in deze serie

Mattheüs 5:32 - SVV - Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw

Mattheüs 24, 32-44. Mattheus 24, 32-44, zondag 1 december 2013, eerste adventszondag, Mattheüs vertelt van de vijgeboom. . De boom die symbool staat voor het goede leven. Het is een hoge boom die wel tien meter hoog kan worden. Tweemaal per jaar draagt zij vrucht Mattheüs de verteller schildert een oordeel. Iedereen die weleens een middeleeuwse kathedraal bezocht en bekeken heeft kent het - vaak boven de ingang - het laatste oordeel. In het midden troont Christus als een koning omringd door engelen en apostelen. Hij scheidt de schapen en de bokken, de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen Mattheüs 5. 5:1 En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, 5:32 Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzake van hoererij, die maakt, 5:38 Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand. Literatuur Mattheüs 5 Dutch Staten 32 Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaak van hoererij, die maakt, dat zij overspel doet; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel. 33 Wederom hebt gij gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult den eed niet breken, maar gij zult den Heere uw eden houden Mattheüs 13 « Mattheüs 12 32 Hetwelk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is 't het meeste van de moeskruiden, en het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken

Het Evangelie volgens Matteüs vermeldt geen auteur. In de christelijke traditie wordt de apostel Matteüs als auteur beschouwd. Die apostel was een Joodse tollenaar - een belastingontvanger - die een discipel van Jezus Christus werd. De vroegste melding van Matteüs als auteur vinden we bij Eusebius die in zijn kerkgeschiedenis (323 n.Chr.) Papias aanhaalt die meldt dat Matteüs de logia. Mattheüs 12:9-32. In de laatste studie hebben wij gezien dat God de menselijke nood belangrijker vind dan de door de mens verzonnen regels rondom de sabbat. Ook hebben wij gezien dat Jezus de Heere van de sabbat is, m.a.w. dat Hij uiteindelijk bepaalt wat men wel of niet op de sabbat mag doen 32 Als je er tegen de mensen voor uit durft te komen dat je bij Mij hoort, zal Ik ook tegen mijn hemelse Vader zeggen dat je bij Mij hoort. 33 Maar als je tegen de mensen doet alsof je Mij niet kent, zal Ik ook tegen mijn hemelse Vader zeggen dat Ik je niet ken. 34 Jullie moeten niet denken dat Ik ben gekomen om vrede te brengen op de aarde

Mijn licht blijft schijnen in de duisternis, en de duisternis heeft het licht nooit kunnen overweldigen. Hoeveel slechte dingen en ongeloof je in deze duistere wereld ook ziet, Ik blijf helder stralen - een baken van hoop voor hen die ogen hebben die werkelijk zien. Het is dus cruciaal om [ Mattheüs 5:27-32 Het Boek (HTB). 27 De wet van Mozes zegt: U mag geen overspel plegen. 28 Maar Ik zeg: wie met begerige ogen naar een vrouw kijkt, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. 29 Als uw oog u tot verkeerde dingen brengt, ruk het dan uit en gooi het weg. Want het is beter één lichaamsdeel kwijt te raken dan dat uw hele lichaam in de hel wordt gegooid MATTHEÜS 5. De zaligsprekingen. 1 Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op, en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. 2 En hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: 3 Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. 4 Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. 5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde. Mattheüs 5 Het Boek 1 Op een dag, toen er weer heel veel mensen naar Hem toe kwamen, liep Jezus de berg op en ging zitten. Zijn discipelen kwamen bij Hem. 2 Hij onderwees hun: 3 Gelukkig zijn zij die nederig zijn, want het Koninkrijk van de hemelen is voor hen bestemd. 4 Gelukkig zijn zij die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. 5 Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want de aarde is. Overdenking - Mattheüs 12 vers 38-45 - 28 jul 2020 28 July, 2020. Overdenking - Johannes 17 11 August, 2020. Overdenking - Mattheüs 5 vers 27-32 en 19 vers 1-12. 4 August, 2020. Datum: 4 augustus 2020 Kerk van God Ministerieel van Jezus Christus Internationaal Bezoek voor meer Bijbelstudies onze website: Zuster Maria Luisa Piraquiv

Matteüs (ook Mattheus, Mattheüs of Matthéüs; Koinè Ματθαίος, Matthaíos, een hellenisering van het Hebreeuwse מתי/מתתיהו, Mattay of Mattithyahu, geschenk van JHWH) was een van de twaalf apostelen die door Jezus werden geroepen. Soms wordt hij vereenzelvigd met Levi (en daarom ook wel 'Matteüs Levi' genoemd [bron?]), maar het is niet zeker of het om dezelfde persoon gaat 6e Zondag (A-jaar) Homilie op Mattheüs 5, 17-37 Voor de Metgezel in Zingeving.. .een mooie overweging die aansluit bij Valentijn (14 febr.) Wij hoorden zojuist een bladzijde van christelijke wellevendheid en levenskunst. Jezus gaf er eerst het principe van : zoals zijn Meester moet de christen de Wet vervullen (v.17) Inleiding. In Mattheüs 5-7 staat het verslag van een redevoering die de Heiland aan het begin van zijn bediening geeft. Deze redevoering staat nu bekend als de Bergrede. In Mattheüs 5:1-16 staan de leringen van de Heiland aangaande beginselen die leiden tot geluk. De Heiland geeft zijn discipelen eveneens het gebod een rechtschapen voorbeeld te zijn De complete bijbelverklaring van Matthew Henry online. Aan de website wordt hard gewerkt om alle teksten online te krijgen

1 oktober Leviticus 16:29-34 en Mattheüs 21:23-32 De Ark (Israëlzondag) 6 december Genesis 1:3-5 vierkwartier op woensdag PThU Amsterdam (dies natalis) 2016. 10 januari Lukas 2:41-52 Oecumenische Geloofsgemeenschap Westerwatering Zaandam; 3 april Lukas 24:13-35 De Ark; 25 mei Hebrews 7:23-28 Midday Prayer PThU Groninge Art. 5:32 Awb - Artikel 5:32 Algemene wet bestuursrecht - Artikel 5:32 1. Een bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder bestuursdwang op te leggen, kan in plaats daarvan aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen.2. Voor een last onder dwangsom wordt niet gekozen, indien het belang dat het betrokken voorschrift beoogt te beschermen, zich daartegen verzet De officiële huwelijkssluiting moet echter nog gebeuren, wat betekent dat er in de ondertrouwde staat geen geslachtsgemeenschap mag plaatsvinden. Als Jozef dan ook merkt dat Maria zwanger is, kan dat voor hem niets anders betekenen dan dat zij hoererij heeft gepleegd. Dat geeft hem het recht haar te verstoten (Mt 5:32; 19:9) Mattheüs 1 (de maagd?) Jozef en Jesaja. Mattheüs 2 (Kerst Midrash) De komst van de Magi als midrash. Mattheüs 2 (Driekoningen) Wereldwijd perspectief. Mattheüs 2,1-12. De vierde wijze. Mattheüs 3. Kerstmis ? Pasen ! Mattheüs 5:20-26: Jezus overdrijft... (bergrede) Mattheüs 6: 25-34. onbezorgd zorgen. Mattheüs 7: 12-2 Jezus onderwijst zijn leerlingen. 5 Op een dag, toen Jezus zag dat er weer veel mensen gekomen waren, liep Hij de berg op en ging zitten. Zijn leerlingen kwamen bij Hem. 2 Hij onderwees hun: 3 'Gelukkig zijn zij die nederig zijn, want het Koninkrijk van de hemelen is voor hen bestemd. 4 Gelukkig zijn zij die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden

Mattheüs 5:3 'Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven' Zachtmoedig zijn houdt in zachtaardig, vriendelijk, geduldig en tolerant zijn - niet hoogmoedig, pocherig of verwaand Preek Mattheüs 21:28-31: Een mens had twee zonen, en gaande tot den eersten, zeide: Zoon! ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide: Ik wil niet; en daarna berouw hebbende, ging hij heen. En gaande tot den tweeden, zeide desgelijks, en deze antwoordde en zeide: Ik ga, heer! en hij ging niet

Mattheüs: 5:1-12 'Gelukkig ' (ook MP3) Mattheüs: 5:13-16 'Jullie zijn het zout van de aarde' (ook MP3) Mattheüs: 5:17-26 'Van moet naar moed' Mattheüs: 6:11 'Geef ons heden ons dagelijks brood' (SV) (ook MP3) Mattheüs: 6:9-34 'Uw Naam worde geheiligd' Mattheüs: 6:24-34: Onbevangenheid: Mattheüs: 8:23-27 'Houvast. Ds. A. Th. van Olst | U zult niet echtbreken | Mattheüs 5:27-32 za. 6 jun. 2020 17x beluisterd . lengte: 37:35. Thema: U zult niet echtbreken Een preek over het 7e gebod. Schriftlezingen: Mattheüs 5:27-32 en Markus 10-1-12 Vorige aflevering. 16 43:52. vr. 5 jun. Mattheüs 21v 23-32 - 2008 . Schriftlezingen: 1 e Lezing Ezechiël 18: 1-4, 25-32 . 1 De HEER richtte zich tot mij: 2 'Waarom gebruiken jullie in Israël toch het spreekwoord: Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden? 3 Zo waar ik leef.

14 januari 2018 Tekst: Mattheüs 5:21-25 Voorganger: Dr. A. Huijge Liturgie: Psalm 22: 3 Psalm 4: 3 Lezen: Math. 27: 11-32 Psalm 38: 6, 7, 8 Psalm 22: 14 Psalm 38: 9, 10 Citaat: Eindelijk, Simon van Cyréne droeg wel Jezus' kruis. Maar het was slechts voor een korte tijd, totdat zij aan de strafplaats, die even buiten Jeruzalem was, kwamen

Mattheüs 5:32 Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw

Spreker Tekst Serie Toevoegdatum; Kand. D.C. Flapper: 1 Koningen 17:1 : 08-08-2008: Ds. L.M. Jongejan: Genesis 15:1 : 08-08-2008: Ds. M. van Kooten: Genesis 16:8-1 Preek - Mattheüs 5, 27 - 32. Redacteur AZ 3 jaar geleden. 903 Views 0 Reacties 0 Likes. Preek van ds. Arjen van Groos (1962 - 2014) - middagdienst - Preek - Mattheüs 5, 23 - 24. Redacteur AZ 3 jaar geleden. 1.11K Views 0 Reacties 0 Likes

Mattheüs 5:32 Maar Ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om

Zie Matth. 4:5. Matth. 4:5 Toen nam Hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde Hem op de tinne des tempels, 54 e En de hoofdman over honderd, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: Waarlijk, Deze was Gods Zoon. e Mark. 15:39. Luk. 23:47 Preek Mattheüs 25:1-13: Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen. Thema preek Mattheüs 25: Gelijkenis wijze en dwaze maagden. De gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze maagden 1. Het beeld 2

Aantekeningen bij de Bijbel: Mattheus 5:32

We lazen Mattheüs 28:1-10. De tekst is Mattheüs 28: 5-6. Het thema is: Pasen in crisistijd Door ons ervaren Door God gepeild In geloof doorstaa Mattheüs 16:15 Mattheüs 19:12-15 Mattheüs 20:20-28 Mattheüs 21:28-32 Mattheüs 21:28-32 Mattheüs 21:33-46 Mattheüs 22:1-14 Mattheüs 24:3 Mattheüs 24:14 Mattheüs 25:1-13 Mattheüs 25:1-13 Mattheüs 25:14-30 Mattheüs 25:14-30 Mattheüs 25:31-32 Mattheüs 26:18m Mattheüs 26:36 Mattheüs 27:32 Mattheüs 28:6 Mattheüs 28:19-20 Marcus 5:21-4 - Mattheüs 5:7. Als ik barmhartigheid of medelijden bewijs, Here Jezus, ben ik gelukkig en zalig, want dan zal ook aan mij barmhartigheid bewezen worden, hebt U gezegd. Ik wil goed doen zonder op beloning te hopen van de mens, want dan mis ik mijn loon bij U in de hemel Preek 'liefde de kern van de wet', Mattheüs 5:17-48. 19 zondag jan 2020. Posted by ajmolenaar in Mattheüs, NT, Preken ≈ Een reactie plaatsen. Tags. Bergrede, dienst met doven, Mattheüs, preek. Gemeente van Jezus Christus, [intro: situatieschets 5 Toen nam de duivel Hem mee naar Jeruzalem. Daar zette hij Hem op de rand van het dak van de tempel. 6 En hij zei tegen Jezus: Als U Gods Zoon bent, spring dan naar beneden. Er staat toch in de Boeken: 'God zal zijn engelen de opdracht geven dat ze U op hun handen moeten dragen

Gelijkenissen - www

Mattheüs 27: 32. Lijdenstijd. Luister Lijdenstijd. Een kruisdrager voor Jezus gezocht 11-4-2020 Ds. C.G. Vreugdenhil. Mattheüs 27: 51b - 53. Goede Vrijdag. Luister Goede Vrijdag. Het evangelie van Goede Vrijdag 46 Resultaten. Cached until 5-2-2021 14:16 × RSS Feed. Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien. Verstuur een christelijke e-card met Mattheüs 5:

Matteüs 5 (NBV) - EO

 1. Ds. C.A. van Dieren Mattheüs 13:5-7 en 20-22 (2 van 5) Bijbellezing de Zaaier Ds. C.A. van Dieren Mattheüs 13:8 en 23 (3 van 5) Bijbellezing de Zaaier Ds. C.A. van Dieren Mattheüs 13:10-11 (4 van 5) Bijbellezing de Zaaier Ds. C.A. van Dieren Mattheüs 13:36 (5 van 5) Bijbellezing de Zaaier Ds. C.A. van Dieren Mattheüs 13:44-4
 2. Mattheüs 21:28-32. 11 oktober 2020 Mattheüs 21:28-32. Predikant: Ds. D.C. de Pater. 28. Maar wat dunkt u? Een mens had twee zonen, en gaande tot den eerste, zeide: Zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard.29. Doch hij antwoordde en zeide: Ik wil niet; en daarna berouw hebbende, ging hij heen.30
 3. 5 Herodes wilde hem eigenlijk laten doden, maar hij durfde niet. Want hij was bang voor een opstand, 32 Ze klommen in de boot. Toen ging de wind liggen. 33 De leerlingen in de boot vielen voor Hem op hun knieën en zeiden: U bent werkelijk de Zoon van God! Terug in Gennésare
 4. ste geboden zal breken en de mensen zal onderwijzen evenzo te doen, die zal geenszins gered zijn in het koninkrijk der hemelen; maar wie ook deze geboden van de wet zal doen en onderwijzen totdat ze vervuld is, die zal groot.
 5. Bible Text: Mattheüs 28:5-6 | Predikant: Ds. J.L. Schreuders 5. Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt.

Matteüs 5 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. Verstuur een christelijke e-card met Mattheüs 5: Bijbelstudie Mattheüs 24 Want alsdan zal grote verdrukking wezen De rede der laatste dingen , is de titel dat hoofdstuk 24 van het Mattheüs Evangelie doorgaans meekrijgt. De uitgebreide redevoering van de Here Jezus is prachtig chronologisch en is daardoor toch echt de backbone of prophecy

Mattheüs 5 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

Mattheüs 14 : 22 - 32; Mattheüs 14 : 22 - 32. Wat is waarheid? Geschreven door Sjoerd de Vries op 14 augustus 2016. Ik hoop dat de zomertijd u allen heeft goed gedaan. Vaak realiseer je je dat niet maar het is iets om dankbaar voor te zijn dat je er zomaar even tussen uit kunt Bijbelstudie Matthéüs 24 Deel 4 -01 (vers 32 t/m 33) Bijbelstudie Matthéüs 24 Deel 4 -02 (vers 34 t/m 36) Bijbelstudie Matthéüs 24 Deel 4 -03 (vers 37 t/m 41) Deel 4: De Wedergeboorte van Israël & de dagen van Noach. Bijbelstudie - Matthéüs 24 - Deel 4-401.mp3 (Ter inleiding op deel 4

de Christus geboren zou worden. 5 Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet: 6 En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël weiden zal (Mattheüs 2:1-6) Dat staat nergens in Gods wet, maar het tegendeel daarvan staat in Deut. 32:35; Spreuk. 25:21. 45) geweld doen; Anders, lasteren; gelijk hetzelfde woord ook genomen wordt 1 Petr. 3:16. 46) zijn uws Vaders, Dat is, mag blijken dat gij het zijt. 47) liefhebt die u liefhebben, Namelijk alleen, gelijk blijkt uit Matth. 5:47. 48) groet, Of. In deze video vertelt Jezus, in de bergrede , over de vervulling van de wet en het lief hebben van je naasten. In het Engels gesproken en ondertitelt in het.

Perikopennotities: De Stille Week

Mattheüs 5:27-32 - SVV - Gij hebt gehoord, dat van de

Mattheüs 5 HTB Bijbel YouVersio

Mattheüs is geschreven om ons de voortgang te tonen van Gods profetisch programma voor Israël. (103)--Les 32 10:5-20 De twee opdrachten. (106)--Les 33 10:5-23 De zending van de 70 discipelen. (109)--Les 34 10:21-22 Instructies voor de discipelen. (111)--Les. Zoek preken uit Bijbelboeken, van predikanten, of selecteer een serie over een bepaald onderwerp en vind geluidsopnames en vaak ook samenvattingen In Mattheüs hoofdstuk 5-7 spreekt Jezus in de beroemde Bergrede. Deze hoofdstukken bevatten de kern van Jezus' onderwijs. In hoofdstuk 5 geeft Jezus ons een beroemde lijst van zegeningen, die ook wel bekend staan als de Zaligsprekingen U moet uw naaste liefhebben. Mattheüs 5 vers 43 'U moet uw naaste liefhebben.' Misschien is die naaste erg rijk en ben jij arm. Misschien staat jouw kleine huisje naast zijn grote woning, en kijk je elke dag naar zijn bezittingen, prachtige kleding en overvloedige maaltijden Psalm 32 vers 5. Wil toch niet stug, gelijk een paard, weerstreven, Of als een muil, door domheid voortgedreven; Gebit en toom, door 's mensen hand bestierd, Beteug'len 't woest en redeloos gediert'; Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen; Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen; Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, Ziet zich omringd met Zijn weldadigheên

HSV - Mattheüs 5 - Het heilig evangelie naar de

 1. Mini blogbijdrage over de wijze woorden van Jezus, het begin van de bergrede. De zaligsprekingen staan in Mattheüs 5: 1-12. Voor jezelf lezen? Zaligsprekingen In boek: Het verhaal gaat / Nico ter Linden 2 Vind het verhaal gaat in een bibliotheek. Prentenbijbels Prentenbijbel / Marijke ten Cate. Hoofdstuk: Wijze woorden van Jezus (niet zelf bekeke
 2. Thema: Wat is geluk? n.a.v. Mattheus 5 : 1 - 12. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, In de liturgie van de kerk zitten er maar een paar weken tussen Jezus' geboorte en zijn eerste verschijning in het openbaar. In werkelijkheid waren het dertig jaar, waarover ons nauwelijks iets bekend is
 3. Omgaan met conflicten. Mattheüs 5:1-12
 4. 11-dec-2016 - De zaligsprekingen-Mattheüs 5 - Bijbelquilt
Agenda | Kerkdienst , ds

Preken - Gesorteerd op schriftlezing - Pastorale Kroe

Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. (Mattheüs 5:3). ©HSV Lees meer: De wederkomst: Hoe de Heer bij Zijn terugkeer aa Mattheüs 5 vers 15 . Author: F.A. van Hartingsveldt Created Date: 1/21/2020 8:17:21 PM. Mattheüs 5 38 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand. 39 Maar Ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe; 40 en wil iemand met u rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel; 41 en zal iemand u voor één mijl pressen, ga er twee met hem De vierdelige akker (Mattheüs 13: 3 - 9 en 13 - 20; Markus 4: 3 - 9 en 13 - 20; Lukas 8: 5 - 8 en 11 - 15) Het onkruid tussen de tarwe (Mattheüs 13: 24 - 30 en 36 - 43) Het mosterdzaad (Mattheüs 13: 31 - 32; Markus 4: 30 -32; Lukas 13: 18 - 19) De zuurdesem (Mattheüs 13: 33, Lukas 13: 20 -21) De schat in de akker (Mattheüs 13: 44

Mattheüs 5 — Watchtower ONLINE LIBRAR

 1. Mattheüs 18:5 Levertijd: 1-2 werkdagen. Nog niet beoordeeld Beoordeel. Omschrijving. Bijbeltekst: 'En zo wie zodanig een kindeken ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij.' Envelop meebestellen? Klik dan hier. Beschikbare opties: Inpakservice.
 2. Mattheüs 5 3 Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 4 Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. 5 Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. 6 Zalig die hongeren en dorsten naar de ge-rechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 7 Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid.
 3. Door toedoen van Mattheüs was Fabiënne genoodzaakt haar koffers te pakken en Love Island te verlaten. De sexy bombshell is not amused en doet bij ons haar verhaal

Mattheüs 5: 13 t/m 16 Zout (smaakmaker) en licht (zicht). Ben jij een smaakmaker? Zorg jij voor je naasten en wordt dit zichtbaar voor anderen, zodat.. De zaligsprekingen-Mattheüs 5 5 e paneel: Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Barmhartigheid is een oud woord. Het heeft te maken met vuur en warmte. Barmhartig wordt het hart dat is aangestoken door de gloed van Gods barmhartigheid die in

Mattheüs 5 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

Preken 2017 - Dr G.C. Vreugdenhi

Boekjes bij het evangelie van Mattheüs op Kerkboekje

Mattheüs 5 - Statenvertaling met kanttekeninge

Preek - Mattheüs 5, 27 - 32 - Opkijken

Bekijk en download hier gratis uw Loewe Bild 5.32 handleiding. Of stel een vraag aan een productbezitter bij problemen met uw apparaat in het forum Mattheüs 5:7 - Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden Ik weet niet of u dit herkent, maar laat ik het bij mezelf houden. Soms zie je op tv van die reclames voor de één of andere loterij waarbij dan met grote nadruk wordt gezegd, als je één of meerdere loten koopt, dat je dan een goed doel steunt. Ik mer

Matteüs 27 (NBV) - EO

Bewijs #7: Mattheüs 6:9-13 Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de.

 • Discotheek betekenis.
 • Bedrijfsuitje Gelderland.
 • Lasercentrum Zoetermeer.
 • Mijn kind heeft koorts mag ik werken.
 • Tamme kastanje recepten.
 • Grieks alfabet.
 • Fellini Nieuwpoort.
 • Pearl Jam discography.
 • Shoei Neotec II.
 • Wifi herstellen.
 • Hippocampus beoordelingen.
 • Aderverkalking voeding.
 • Pijn linkerarm en oksel.
 • Welk fruit is het ongezondst.
 • Soorten adders.
 • Marokkaanse spiegel zilver.
 • Islam maansikkel met ster betekenis.
 • Theater agenda Utrecht.
 • Kervel gebruiken.
 • Modeontwerper 9 letters.
 • Boohoo Nederland contact.
 • Rijstpap met gewone rijst.
 • Yamaha TZR 50 Uitlaat.
 • Bannerbomb.
 • Webvr rocks.
 • Woonruimte Almere.
 • Gehoorbeentjes beschadigd symptomen.
 • Open dagen KMA.
 • SMOK Nederland.
 • Kringloop Zoetermeer.
 • Geldigheid EHBO diploma Rode Kruis.
 • Reproductief betekenis.
 • Kenny Loggins Wikipedia.
 • Afbladderende nagels.
 • Wraith lotr.
 • Bovennatuurlijke waarnemingen.
 • Tour de France 18.
 • Schuine botsing.
 • Toegang mailbox ex werknemer.
 • Buy hacked accounts.
 • Badpak maat 48.